We noticed you are using Internet Explorer 11, this web browser is no longer supported, your experience might be degraded.

Hallo, hoe kunnen wij u helpen?

Miles & More algemene voorwaarden

Het klantenbindingsprogramma Miles & More (”Miles & More”) beloont de klantentrouw van zijn leden. Via Miles & More bestaat de mogelijkheid om Miles te verzamelen of uit te geven bij verschillende Miles & More partnerondernemingen.

Miles & More worden beheerd en uitgegeven door Miles & More GmbH (”MMG”) en de Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft (”Lufthansa”) (MMG en Lufthansa gelden altijd als één ”exploitant”). De exploitanten behouden zich het recht voor om in bepaalde landen geselecteerde mede-uitgevers van het programma in te zetten (zoals bijv. Austrian Airlines Group, Brussels Airlines, LOT Polish Airlines, Luxair en Swiss International Air Lines. Een volledige lijst van de mede-uitgevers staat gepubliceerd op www.miles-and-more.com/mitherausgeber.

Voor het verwerven en inwisselen van Miles en de algemene uitvoering van Miles & More gelden enkele voorwaarden, die hier zijn samengevat. Bijzondere regelingen kunnen worden gevonden in aanvullende documentatie voor het programma (bijv. Algemene voorwaarden voor Miles & More vlucht Awards of Algemene voorwaarden voor Miles & More Online Shopping) en de Miles & More communicatiemedia (bijv. de Personal Inbox, award catalogus, Nieuwsbrief of rekeningafschrift).

 

1 Deelname

1.1 Deelnamebevoegden

Bevoegd voor deelname zijn uitsluitend individuele natuurlijke personen die hun tweede levensjaar hebben beëindigd en die zijn gevestigd in een land waar Miles & More wordt aangeboden.
Als woonplaats geldt het feitelijke ruimtelijke levensmiddelpunt (vaste woonplaats of vaste woning) van de deelnemer. De vermelding van de persoon en de woonplaats dienen correct en waarheidsgetrouw te worden gemaakt en op verzoek bij een exploitant te kunnen worden bewezen.

 

Er bestaat geen wettelijk gewaarborgd recht op deelname aan Miles & More. De exploitanten kunnen zonder opgave van redenen de toelating tot deelname aan Miles & More weigeren.

1.2. Aanvang van deelname

De deelname begint op verzoek van een klant met de opening van een persoonlijke Miles rekening. Als de verzoeker al deelnemer is van Miles & More, is een hernieuwd verzoek tot opening van nog een persoonlijke Miles rekening niet toegestaan, d.w.z. per natuurlijke persoon mag slechts één rekening worden geopend en gevoerd. Als bewijs van de opening van de rekening ontvangt de nieuwe deelnemer een voorlopig Miles & More kaartnummer.

1.2.1 Tijdelijke rekeningen van deelnemers

Het voorlopige Miles & More kaartnummer geeft recht op zes maanden Miles verzamelen. Het verzoek tot opening van een Miles rekening moet door de klant binnen deze periode volledig worden ingevuld. Miles rekeningen met ontbrekende of onvolledige persoonsgegevens worden beschouwd als ”tijdelijke rekening” en worden binnen zes maanden vanaf de eerste Miles creditering met het voorlopige kaartnummer gesloten.

 1.2.2 Uiteindelijke rekeningen van deelnemers

Zodra een deelnemer minstens één award Mile heeft verzameld, ontvangt hij een Miles & More kaart met het uiteindelijke Miles & More kaartnummer. De kaart blijft in eigendom van de exploitant en dient op verzoek van de exploitant aan een van de exploitanten te worden uitgegeven.

 1.3 Persoonlijk identificatienummer (PIN)

De deelnemer ontvangt een PIN ten behoeve van de persoonlijke identificatie, bijv. voor het opvragen van awards en het bekijken van het online rekeningsaldo. Om misbruik te vermijden moet hij erop letten dat geen onbevoegde derden deze PIN kennen. Bij vermoeden van misbruik van de PIN moet het Miles & More serviceteam onmiddellijk op de hoogte worden gesteld via een op de communicatiemedia van Miles & More (bijv. onder www.miles-and-more.com) aangegeven oproepnummer. Voor schade die ontstaat als gevolg van een door schuld achterwege gebleven of vertraagde melding tot het tijdstip van de ontvangst van de melding, zijn de exploitant of een mede-uitgever slechts aansprakelijk op basis van de onder punt 4.1 van deze Algemene voorwaarden.

 

 1.4 Frequent flyer-status van een deelnemer

In het kader van Miles & More worden verschillende kaarttypes uitgegeven die de Frequent flyer-status van de deelnemer vastleggen (bijv. Frequent Traveller, Senator of HON Circle lid). De desbetreffende status is doorgaans afgestemd op het aantal verzamelde status Miles of HON Circle Miles in een vooraf opgegeven tijdsbestek. Na afloop van het vooraf opgegeven tijdsbestek begint de telling van de status Miles of HON Circle Miles weer opnieuw. Afhankelijk van de actie kunnen andere voorwaarden voor een statusverlenging gelden (bijv. het aantal gevlogen vluchtsegmenten in een vooraf opgegeven tijdsbestek). Met iedere status gaan verschillende voordelen gepaard. Meer informatie over de kwalificatiecriteria, de tijdsduur van een status en de daarmee verbonden voordelen worden gegeven in de communicatiemedia van Miles & More. Voordelen die gepaard gaan met een status kunnen ook door partnerondernemingen van Miles & More worden aangeboden. Soort, omvang en tijdsbestek van deze voordelen worden gepubliceerd in de Miles & More communicatiemedia en kunnen daar worden bekeken.

2 Miles

2.1 Algemeen

De rekeneenheid van Miles & More zijn Miles die worden overgeboekt op de Miles rekening van de deelnemer. De Miles kunnen uitsluitend voor doeleinden worden ingezet die in de Algemene voorwaarden, de aanvullende programmadocumentatie of de Miles & More communicatiemedia uitdrukkelijk zijn vermeld.

 

2.1.1 Soorten Miles

Er bestaan in het kader van Miles & More meerdere soorten Miles. We onderscheiden award Miles, status Miles, select Miles en HON Circle Miles. Met award Miles kunnen bij Miles & More awards worden verkregen. Status Miles en HON Circle Miles bepalen het type statuskaart bij Miles & More. Select Miles worden per kalenderjaar geteld. Ze kunnen worden verzameld met een Frequent flyer-status en geven recht op het verwerven van verschillende voordelen. Andere soorten Miles worden wanneer dat van toepassing is, bekend gemaakt in de Miles & More communicatiemedia. ”Miles” in de zin van deze Algemene voorwaarden zijn alle soorten Miles & More Miles, voor zover hierna niet uitdrukkelijk anders aangeduid.

2.1.2 Andere klantenbindingsprogramma’s

Bonuspunten, bonus Miles of andere rekeneenheden uit andere programma’s kunnen niet worden omgezet in Miles, tenzij de exploitant dit met de desbetreffende exploitant van andere programma’s is overeengekomen en hierover in de Miles & More communicatiemedia is bericht. Hetzelfde geldt voor de omzetting van Miles in bonuspunten, bonus Miles of andere rekeneenheden uit andere programma’s.

2.1.3 Overdraagbaarheid van de Miles en handel in Miles

De Miles en de Miles rekening zijn niet overdraagbaar aan derden. De verkoop, ruil, het aanbieden voor verkoop per opbod of een andere overdracht van Miles aan derden is verboden. Evenzeer verboden zijn bemiddeling bij de aan- of verkoop van Miles, de aankoop van Miles van deelnemers of derden en het onbevoegd opeisen van Miles. Afwijkende bepalingen worden uitdrukkelijk bekend gemaakt in de Miles & More communicatiemedia.

2.2 Saldo op de rekening

De deelnemer kan het actuele saldo van de Miles rekening via zijn persoonlijke Miles rekening op het internet door opgave van het Miles & More kaartnummer en de PIN opvragen. Bovendien ontvangt de deelnemer die Miles & More in een bepaalde omvang actief gebruikt, regelmatig informatie over het actuele tegoed op de rekening, vooropgesteld dat hij zich heeft aangemeld voor de ontvangst van de Miles & More nieuwsbrief. Versturen per post kan achterwege blijven, voor zover Miles & More het Miles overzicht in het algemeen uitsluitend ter beschikking stelt in de Miles rekening op het internet. Meervoudige of vervangende levering van rekeningoverzichten is niet mogelijk.

2.3 Verwerving van Miles

2.3.1 Algemene bepalingen voor het verwerven van Miles


Het verwerven van Miles is vanaf het begin van de deelname mogelijk. Miles kunnen alleen door diensten waarvan de deelnemer zelf heeft genoten op zijn persoonlijke Miles rekening worden bijgeschreven. Bij het gebruikmaken van diensten van partnerondernemingen van Miles & More moet de ontvanger van de diensten een kaarthouder zijn van Miles & More, zodat de Miles kunnen worden bijgeschreven. De ontvanger van de rekening is hierbij onbelangrijk.Voor een vlucht of een door een partner geleverde dienst waardoor recht op het verzamelen van Miles ontstaat, waarop een beroep wordt gedaan in de periode tussen de aanvraag en de opening van de Miles rekening, kunnen Miles na de procedure conform punt 2.3.7 worden bijgeschreven. Deelnemers kunnen ook Miles verzamelen voor diensten die bepaalde partnerondernemingen van Miles & More leveren. Op dergelijke ondernemingen en hun diensten hebben de exploitanten en mede-uitgevers geen invloed. Noch de exploitanten noch de mede-uitgever van het programma zijn daarom verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van diensten van de partneronderneming van Miles & More (bijv. vluchten, overnachtingen in hotels, huurauto’s, verkrijgen van producten of diensten) of voor de correcte uitvoering van de overeenkomst. Voor deze diensten zijn de Algemene voorwaarden van de desbetreffende partneronderneming van Miles & More van toepassing.

2.3.2 Speciale bepalingen voor vluchten

Voor ieder aangevangen segment van een volledige lijnvlucht die wordt uitgevoerd door Lufthansa, een mede-uitgever of een partneronderneming van Miles & More, worden Miles bijgeschreven op de rekening van de deelnemer - onder voorbehoud van de paragrafen 2.3.6 en 2.3.7. Soort en aantal van de bij te schrijven Miles zijn bij vluchten afgestemd op de op het tijdstip van het gebruik geldende programmadocumentatie en de communicatiemedia van Miles & More.

2.3.3 Speciale bepalingen voor hotels en huurauto’s


Voor ieder volledig betaald verblijf van de deelnemer bij een hotel-partneronderneming worden voor een voor Miles in aanmerking komend gedeclareerd tarief bij afsluiting van de overeenkomst voor het hotelverblijf - onder voorbehoud van de punten 2.3.6 en 2.3.7 - award Miles bijgeschreven op de rekening van de deelnemer. Hetzelfde geldt voor iedere volledig betaalde huur van een voertuig bij een rent a car partneronderneming voor een bij afsluiting van een huurovereenkomst gedeclareerd tarief dat voor Miles in aanmerking komt.Meerdere opeenvolgende overnachtingen gelden als ”één verblijf”. Hetzelfde geldt bij een check-in nadat de deelnemer binnen één dag in hetzelfde hotel heeft uitgecheckt. Een ”huurtransactie” is een huur en het persoonlijke gebruik van een voertuig door de deelnemer gedurende minimaal één dag of een huur van verschillende voertuigen op direct opeenvolgende dagen bij een of meerdere filialen van een huurwagen-partner in dezelfde plaats.

2.3.4 Miles & More Betaalkaarten met Miles verzamelfunctie

Bij inzet van de Miles & More Betaalkaarten (bijv. Lufthansa Miles & More Credit Card) verzamelt de kaarthouder in bepaalde omvang Miles die op zijn Miles & More rekening worden bijgeschreven. Nadere bepalingen zijn te vinden in de Algemene voorwaarden van de betreffende Miles & More betaalkaart.

 

2.3.5 Overige mogelijkheden met verworven Miles

Overige qua tijd begrensde of duurzame mogelijkheden van het verwerven van Miles en de voorwaarden daarvoor worden apart in de communicatiemedia van Miles & More of bij de betreffende partneronderneming van Miles & More zelf bekend gemaakt.

 

2.3.6 Uitsluiting van een Miles creditering

Een Miles creditering is uitgesloten van bepaalde boekings- of serviceklassen, bepaalde speciale tarieven, bijv. B. Diensten tegen Industry-Discount-tarieven (ID, IP, AD, GE, UD, DG, PEPs enz.), voor award-diensten, gratis vluchten en diensten waarvoor de deelnemer voordelen ontvangt uit andere bonusprogramma’s. Voor bepaalde andere diensten kan een Miles creditering vóór de boeking of het verkrijgen van de dienst middels een bericht aan de deelnemer worden uitgesloten.De Miles creditering is eveneens uitgesloten van ongebruikte, terugbetaalde, vervallen of onrechtmatig verkregen documenten (vliegtickets, coupons, rekeningen enz.). Hetzelfde geldt in andere gevallen van niet-gebruik of terugbetaling van de dienst die recht geeft op Miles.

2.3.7 Procedure voor de Miles creditering


Miles worden alleen automatisch bijgeschreven op de rekening van de deelnemer, als bij gebruik van de dienst die recht geeft op Miles, het Miles & More klanten- of kaartnummer wordt genoemd of de Miles & More kaart of een andere klantenkaart die recht geeft op het verzamelen van Miles wordt getoond. De bijschrijving vindt plaats na gebruik van de dienst die recht geeft op het verzamelen van Miles.

Niet-automatisch geregistreerde Miles kunnen binnen zes maanden na gebruik van de dienst worden bijgeschreven op de rekening van de deelnemer. In dat geval heeft de exploitant alle bewijsstukken nodig (bijv. de originele instapkaart, de kopie van het ticket, de originele rekening van het hotel, de huurauto of de originele aankoopbon van het product of de dienst). Brieven en documenten die naar de exploitant worden gestuurd, worden gescand, digitaal gearchiveerd en na het scannen vernietigd. Er kan geen aanspraak worden gemaakt op terugzending van de originele verstuurde brieven en documenten.


Als een Miles creditering ondanks het bestaan van een grond tot uitsluiting conform punt 2.3.6 of om andere redenen ten onrechte plaatsvindt, of als er sprake is van misbruik door de deelnemer, behouden de exploitanten zich het recht voor van terugboeking of inhouding van de Miles creditering in kwestie.

2.4 Inwisselen van de Miles

2.4.1 Algemene bepalingen voor het inwisselen van Miles

Iedere deelnemer kan zijn award Miles inwisselen voor awards zodra zijn Miles rekening het tegoed daarvoor heeft. Een voorwaarde is de beschikbaarheid van awards conform punt 2.4.6. Aanbiedingen voor awards en het vereiste aantal award Miles worden bekend gemaakt in de op dat moment actuele communicatiemedia van Miles & More. Status Miles en HON Circle Miles kunnen niet worden ingewisseld voor awards. Select Miles geven recht op verschillende voordelen in het kader van een Frequent flyer-status. Het benodigde aantal Select Miles en verdere bepalingen voor het inwisselen van de Select Miles worden bekend gemaakt in de op dat moment actuele communicatiemedia van Miles & More. Omrekening en uitbetaling van Miles in contant geld is niet mogelijk.

2.4.2 Vluchtawards

Vluchtawards kunnen worden aangevraagd voor lijnvluchten die worden uitgevoerd door Lufthansa, een mede-uitgever of de partneronderneming van Miles & More, maar ook voor geselecteerde chartervluchten. Het aantal hiervoor benodigde award Miles is afgestemd op de op het tijdstip van de boeking geldende Miles tabel (”Vluchtawardtabel”), die wordt bekend gemaakt in de op dat moment actuele communicatiemedia van Miles & More, met name op www.miles-and-more.com/flugpraemientabelle. Als de plaats van vertrek en van de laatste aankomst in verschillende awardzones liggen (een open-jaw-vlucht), is de hogere awardzone van toepassing voor de inwisseling van Miles. De vluchtaward moet op aanvraag worden geboekt. De termijnen voor de aanvraag van de afgifte van een award ticket hangen af van de desbetreffende luchtvaartmaatschappij. De deelnemers kunnen deze termijnen te weten komen bij de boeking van het award ticket via het Miles & More servicecentrum. Onder voorbehoud van afwijkende bepalingen in de Algemene voorwaarden voor vluchtawards van Miles & More, gelden voor de als vluchtaward in aanmerking komende vlucht de Algemene vervoersvoorwaarden van de uitvoerende luchtvaartmaatschappij. De bij de in te zetten Miles zijn bijkomende belastingen, vergoedingen en aan de luchtvaartmaatschappij toekomende toeslagen, evenals evt. voorkomende servicetarieven, komen allen ten laste van de deelnemer. Informatie over de hoogte daarvan zal uw Miles & More serviceteam geven.

2.4.3 Upgrade awards

Op lijnvluchten die door Lufthansa, een mede-uitgever of enkele partnerondernemingen van Miles & More worden uitgevoerd, kunnen Oneway Upgrades per ”Punt-tot-Punt-verbindingen” (routesegmenten) in volgende, hogere vervoersklasse als award worden aangevraagd, mits daarvoor een volledig betaald vliegticket bestaat (vgl. punten 2.3.2 en 2.3.6). Het aantal hiervoor benodigde award Miles is afgestemd op de op het tijdstip van de boeking van de upgrade geldende vluchtaward-tabel, die wordt gepubliceerd in de op dat moment actuele communicatiemedia van Miles & More, met name op www.miles-and-more.com/flugpraemientabelle.
Bepaalde tarieven, boekingsklassen en groepsboekingen kunnen worden uitgesloten van de upgrade. Details zijn te vinden onder de voorwaarden voor Miles & More vluchtawards, op www.miles-and-more.com/flugpraemien-agb. De voorwaarden voor het oorspronkelijke ticket blijven bestaan bij een upgrade. De voorwaarden voor omboekingen van upgrade awards kunnen worden opgevraagd bij het Miles & More serviceteam.

2.4.4 Overige awards

Overige awards, de voorwaarden voor het gebruik daarvan en andere gebruiksmogelijkheden van Miles worden apart bekend gemaakt in de op dat moment actuele communicatiemedia van Miles & More.

2.4.5 Opvragen van awards

De awards kunnen afhankelijk van de desbetreffende award bij een exploitant, een mede-uitgever of een partneronderneming van Miles & More worden opgevraagd onder vermelding van het Miles & More kaartnummer en de PIN. Diverse awards vereisen reserveringstermijnen (bijv. verzendingstermijnen), die zijn te vinden op de communicatiemedia van Miles & More of kunnen worden opgevraagd bij uw Miles & More serviceteam. De weergave van een elektronische awardticket is, indien technisch mogelijk - tot een werkdag voor vertrek mogelijk.

2.4.6 Beschikbaarheid en speciale voorwaarden voor awards


De beschikbaarheid van de awards kan variëren afhankelijk van de datum, het seizoen en de bestemming. Aparte awards zijn eveneens op bepaalde momenten mogelijk niet beschikbaar. Awards kunnen niet gecombineerd worden met bepaalde diensten tegen gereduceerde tarieven (conform punt 2.3.6).


De exploitant of mede-uitgevers hebben geen invloed op de beschikbaarheid en kwaliteit van de awards, die beschikbaar worden gesteld door partnerondernemingen van Miles & More. Noch de exploitanten noch de desbetreffende mede-uitgever zijn daarom verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van de diensten van andere partnerondernemingen van Miles & More (bijv. vluchten, hotelovernachtingen, huurauto’s) of de correcte uitvoering van de overeenkomst. Op deze diensten zijn de Algemene voorwaarden van de desbetreffende partneronderneming van Miles & More van toepassing.

 

2.4.7 Afgifte van award documenten


Als de verdiende award beschikbaar is, krijgt de deelnemer award documenten (award tickets en/of certificaten voor andere awards). Versturen van award tickets en upgrade award-certificaten als papieren document vindt alleen plaats als de standaard elektronische uitgifte als elektronisch ticket of eUpgrade niet mogelijk is.


In uitzonderlijke gevallen kunnen award tickets en certificaten voor upgrade awards na ruggespraak met het Miles & More serviceteam zeven werkdagen voor de vertrekdatum worden aangevraagd en per expres worden verstuurd tegen servicetarief. Buiten Duitsland kan de periode van de expres bestelling afwijken van de hier vermelde voorwaarden.


De deelnemer dient in eigen belang de volledigheid van de verzending en de overeenstemming van de inhoud met de bestelling uitgebreid te controleren. Vluchtaward-documenten zijn twaalf maanden vanaf de afgifte geldig. De geldigheid van andere award-documenten (bijv. awards op het gebied van beleving, huurauto’s, hotels en toerisme) zijn te vernemen in de communicatiemedia van Miles & More.

2.4.8 Overdraagbaarheid van en handel in award-documenten

Award-documenten, vooral award tickets, kunnen uitsluitend voor eigen gebruik worden geschonken aan personen met wie de deelnemer door een wederzijdse relatie persoonlijk is verbonden, bijv. familie, vrienden, bekenden, maar kunnen niet worden omgewisseld voor andere awards of geldbedragen. Voor het overige zijn de verkoop, ruil, het aanbieden voor verkoop per opbod of een andere overdracht van award-documenten aan derden verboden. Evenzeer verboden zijn de bemiddeling van aan- of verkoop van award-documenten en het onrechtmatig verwerven of gebruiken van award-documenten. Miles & More tegoedbonnen en eVouchers gelden als award-documenten in de zin van dit punt 2.4.8.

2.4.9 Teruggave en verlies van award-documenten

Afhankelijk van de soort award in kwestie is teruggave van een vluchtaward onder doorberekening van een servicetarief mogelijk. De voorwaarden voor de teruggave en de hoogte van dit servicetarief zijn te vinden op de op het moment van de teruggave actuele communicatiemedia van Miles & More of kunnen worden opgevraagd bij het Miles & More serviceteam.

 

Gestolen of verloren award-documenten kunnen alleen onder doorberekening van een passend servicetarief worden vervangen door een nieuwe afgifte, voor zover de voorwaarden van de desbetreffende soort award dit toelaten, deze kunnen worden opgevraagd bij het Miles & More serviceteam. Anders volgt een terugbetaling van de award Miles met aftrek van een passend servicetarief, waarbij uw Miles & More serviceteam informatie geeft over de hoogte daarvan. Er wordt geen servicetarief berekend als de documenten ten tijde van de verzending naar de deelnemer verloren zijn gegaan en de deelnemer het niet ontvangen van de documenten binnen 21 dagen na de bestelling heeft gereclameerd bij het Miles & More serviceteam.

2.4.10 Misbruik

Een deelnemer handelt met misbruik in de zin van deze Algemene voorwaarden als hij door zijn handelingen voldoet aan de bepalingen van punt 2.1.3 (Overdracht/handel in Miles) of van punt 2.4.8 lid 2 (Overdracht van award-documenten).

2.4.11 Gevolgen van misbruik

Als er sprake is van misbruik door een deelnemer, behouden de exploitanten zich het recht voor om de award-documenten te blokkeren, resp. terug te trekken of de afgifte van een award resp. het inwisselen te weigeren. Recht op opzegging conform punt 3 en het recht om verdergaande vorderingen op de deelnemer in te stellen, inclusief schadevergoeding, blijven hierdoor onaangetast. Als het misbruik een award ticket betreft, behouden de exploitanten zich het recht voor om bovendien, in geval van vervoer, de feitelijke ticketprijs in euro’s te herberekenen en deze in rekening te brengen bij de deelnemer die de bepalingen van punt 2.4.8 schendt. De al voor het award ticket afgetrokken award Miles worden bij een herberekening en na volledige betaling weer bijgeschreven op de Miles rekening van de deelnemer.

 

Indien awards worden aangevraagd voor award Miles die de deelnemer onrechtmatig heeft verworven (vgl. punt 2.1.3), behouden de exploitanten zich het recht voor om in plaats van de voor de aanvraag van een award vereiste Miles een schadevergoeding te eisen, indien het tegoed op de Miles rekening onder aftrek van de onrechtmatig verworven award Miles niet voldoende is voor aanvraag van de award. Dit recht behouden de exploitanten zich ook voor als de Miles rekening in andere gevallen van misbruik c.q. gedrag in strijd met de regels wijst op een negatief Miles tegoed van de deelnemer. De deelnemer behoudt in alle gevallen het recht te bewijzen dat er geen of minder schade is ontstaan.

2.5 Verval van award Miles

Als award Miles niet binnen 36 maanden na de gebeurtenis (aanvang van de vlucht in kwestie, begin van hotelverblijf, tijdstip van autohuur enz.) op de Miles rekening niet tegen een award zijn ingewisseld, vervallen ze aan het einde van het volgende kwartaal, voor zover er in de communicatiemedia van Miles & More geen langere vervaltermijnen bekend zijn gemaakt.

 

Er wordt apart gewezen op de datum en de omvang van een Miles vervaldatum in de Miles & More rekeninginformatie resp. op de persoonlijke digitale Miles rekening minstens een kwartaal voor de vervaldatum in kwestie.

2.6 Afdrachten, toeslagen en servicetarieven

De totale bijkomende kosten, zoals belastingen, vergoedingen, toeslagen van de luchtvaartmaatschappij en servicetarieven, die samengaan met de schenking of het gebruik van een award, komen ten laste van de deelnemer en moeten worden afgerekend per credit card. Informatie over de hoogte van de belastingen, vergoedingen, toeslagen en evt. van toepassing zijnde servicetarieven wordt verstrekt door het Miles & More serviceteam.

3. Schending van de Algemene voorwaarden, blokkering van de rekening en beëindiging van de overeenkomst

3.1 Opzegging, blokkering, uitsluiting van deelname aan het programma

3.1.1 Correcte opzegging

De deelnemer kan de overeenkomst op ieder moment zonder opzeggingstermijn schriftelijk op correcte wijze opzeggen.

 

Een correcte opzegging door de exploitanten is zonder opgave van redenen alleen mogelijk onder naleving van een opzeggingstermijn van vier weken. Afwijkend hiervan is de correcte opzegging mogelijk van het deelnemerschap van een deelnemer met de Frequent flyer-status zonder opgave van redenen als dit tenminste bij het verlopen van de op het moment van de opzeggingsverklaring bestaande Frequent flyer-status, maar tenminste onder naleving van een opzeggingstermijn van vier weken.

3.1.2 Buitengewone opzegging

Onafhankelijk van een Frequent flyer-status kunnen een opzegging zonder opzeggingstermijn door de exploitant en uitsluiting van programmadeelname om een belangrijke reden met werking voor de toekomst plaatsvinden. Er is met name sprake van een belangrijke reden bij een ernstige schending met schuld door de deelnemer tegen de Algemene voorwaarden of de vervoersvoorwaarden van Lufthansa, een mede-uitgever of een partneronderneming van Miles & More of tegen andere met de deelnemer overeengekomen bepalingen.

 

Hetzelfde geldt in geval van misbruik conform punt 2.4.10 en bij belangrijke foutieve informatie, belastend of schadelijk gedrag tegenover medewerkers of klanten (bijv. passagiers) van een exploitant, een mede-uitgever of partnerondernemingen van Miles & More. Dit geldt ook bij het niet opvolgen van instructies van het personeel, met name aan boord of in een lounge. Behalve in gevallen § 323 lid 2 BGB [Bürgerliches Gesetzbuch (Duits Burgerlijk wetboek)] is een buitengewone opzegging pas na verloop van een voor assistentie bedoelde termijn of na een tevergeefse aanmaning toegestaan

3.1.3 Blokkering en uitsluiting van programmadeelname


In de gevallen van punt 3.1.2 kunnen exploitanten in plaats van de uitoefening van hun opzeggingsrecht ook de toekenning van een Frequent flyer-status weigeren of een bestaande status door eenzijdige verklaring zonder opzeggingstermijn beëindigen.


Verder zijn de exploitanten in de gevallen van punt 3.1.2 bevoegd de deelnemersrekening te blokkeren. De bevoegdheid om te blokkeren geldt ook bij objectieve verdenkingen van het bestaan van een belangrijke reden en wel gedurende een periode die voor een passende controle van het feit nodig is. Er bestaan geen vorderingen van een deelnemer wegens een door bovenstaande regeling rechtmatige blokkering.


Na de door de exploitant ingestelde opzegging is hernieuwde deelname aan Miles & More niet toegestaan. Voor de afwikkeling van de relatie na een opzegging zijn de Algemene voorwaarden nog steeds van toepassing.

3.2 Geldigheid van de Miles bij opzegging

3.2.1 Bij correcte opzegging

In geval van een correcte opzegging door de deelnemer of door een exploitant behouden de award Miles hun geldigheid gedurende een periode van twaalf maanden na ingang van de opzegging, voor zover de Miles niet op grond van een bestaande Frequent flyer-status langer beschermd zijn tegen verval of een vroegere vervaldatum conform punt 2.5 intreedt.

 

Als de deelnemer op het moment van de ingang van de opzeggingsverklaring over meer dan 500.000 award Miles beschikt, behouden de award Miles hun geldigheid gedurende 36 maanden na de inwerkingtreding van de opzegging, indien de Miles niet op grond van een bestaande Frequent flyer-status zijn beschermd tegen verval of een vroegere vervaldatum conform punt 2.5 in werking treedt.

3.2.2 Bij buitengewone opzegging

In geval van een rechtmatige buitengewone opzegging zonder opzeggingstermijn door de exploitant behouden de award Miles hun geldigheid gedurende zes maanden na inwerkingtreding van de opzegging, voor zover er geen vroegere vervaldatum conform punt 2.5 in werking treedt.

3.3 Beëindiging van het programma

De exploitanten behouden zich het recht op ieder moment te stoppen met Miles & More en de deelnameovereenkomsten op correcte wijze op te zeggen. Op dergelijke opzeggingen zijn de punten 3.1 en 3.2 van toepassing. Hetzelfde geldt voor het geval dat Miles & More wordt vervangen door een ander programma. In dat geval heeft ook de deelnemer het recht op opzegging conform punt 3.1. Hetzelfde geldt als er andere exploitanten van Miles & More komen. In beide gevallen geldt punt 3.2.

4 Overig

4.1 Aansprakelijkheid

Voor schade die deelnemers in verband met hun deelname oplopen die door een exploitant, een mede-uitgever of een medewerker is ontstaan geldt het volgende: bij opzet of grove nalatigheid en bij het bestaan van een garantie is de aansprakelijkheid onbeperkt. Bij lichte nalatigheid is de aansprakelijkheid in geval van schending van leven, lichaam of gezondheid eveneens onbeperkt. Bij een schending van essentiële verplichtingen uit de overeenkomst door lichte nalatigheid is de aansprakelijkheid beperkt tot de materiële en vermogensschade die daarop terug te leiden is, ter hoogte van de typische, te voorziene schade die zal ontstaan. Een essentiële contractuele verplichting is een verplichting waarvan de vervulling de voorwaarde is voor de correcte uitvoering van de overeenkomst en waarbij de deelnemer regelmatig mag vertrouwen op de naleving daarvan. Iedere verdergaande aansprakelijkheid voor een schadevergoeding is - behalve voor vorderingen volgens de wet inzake productaansprakelijkheid - uitgesloten.

4.2 Gegevensbescherming

De persoonsgegevens van de deelnemers in verband met deelname worden door de exploitanten ten behoeve van de uitvoering door Miles & More verzameld, verwerkt en gebruikt. Meer informatie over de uitvoering van het Miles & More-programma en de omgang met gegevens is te vinden op www.miles-and-more.com/datenschutz.

Hieronder vallen met name gegevens die de deelnemer bij aanmelding en in de loop van de deelname heeft verstrekt („stamgegevens”) en de in verband met diens deelname (met name met het verzamelen en inwisselen van Miles) bij de exploitanten, mede-uitgevers of partnerondernemingen van Miles & More beschikbaar gekomen gegevens (”programmagegevens”).


Een overdracht van persoonsgegevens aan mede-uitgevers voor het beheer, de verdere ontwikkeling en de commercialisering van Miles & More als hun eigen programma kan plaatsvinden, indien

 

  • een deelnemer zich via een mede-uitgever aangemeld heeft bij Miles & More; in dat geval kunnen de stamgegevens via het Miles & More-kaartnummer en programmagegevens van de deelnemer met betrekking tot de diensten van de mede-uitgever aan de mede-uitgever worden verstrekt,
  • als de mede-uitgever een luchtvaartmaatschappij is en de deelnemer in de thuismarkt van een dergelijke mede-uitgever woonachtig is; in dat geval kunnen de stamgegevens en het Miles & More-kaartnummer en de programmagegevens aan de mede-uitgever worden verstrekt,
  • als de mede-uitgever een luchtvaartmaatschappij is en de deelnemer een beroep doet op vluchten van een dergelijke mede-uitgever; in dat geval kunnen naast de stamgegevens ook de programmagegevens van de deelnemer aan de mede-uitgever worden verstrekt,
  • als de deelnemer bij een mede-uitgever een Frequent flyer-status heeft bereikt, kunnen naast diens stam- en programmagegevens op basis van de gebruikte diensten bij de mede-uitgever ook diens statusgegevens aan de mede-uitgever worden verstrekt.
 
Daarnaast hebben de luchtvaartmaatschappijen van de Lufthansa Group (zoals vermeld op: www.miles-and-more.com/mitherausgeber) hun klantenbindingsactiviteiten gebundeld. Hiertoe worden de stamgegevens van de leden en de op een luchtvaartmaatschappij van de Lufthansa Group betrekking hebbende status- en programmagegevens beheerd in een gezamenlijke gegevensbank voor alle luchtvaartmaatschappijen van de Lufthansa Group. Deze gegevens kunnen met name in geanonimiseerde vorm (dus zonder de mogelijkheid tot herkenning van een bepaalde deelnemer) worden verwerkt en gebruikt voor analyse ten behoeve van het beheer en de verdere ontwikkeling en commercialisatie van Miles & More.

Naast voor de bovengenoemde doelen kunnen persoonsgegevens op grond van een door een deelnemer apart gegeven toestemming ook voor andere doeleinden worden verwerkt en gebruikt door de exploitanten, mede-uitgevers en/of partnerondernemingen van Miles & More (met name het toesturen van informatie over Miles & More of aanbiedingen van de exploitant, de mede-uitgever of partnerondernemingen van Miles & More, inclusief analyses ter voorbereiding van dergelijk toegestuurd materiaal).

Meer informatie over het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonsgegevens bij Miles & More zijn te vinden in de Privacyverklaring van Miles & More. Die kan worden gevonden op www.miles-and-more.com/datenschutz of via een e-mail aan de functionaris voor gegevensbescherming van het Lufthansa concern kann durch eine E-Mail an die Lufthansa Konzern-Datenschutzbeauftragte (datenschutz@dlh.de) worden opgevraagd.

4.3 Verlies, diefstal

Verlies, diefstal of beschadiging van de Miles & More-kaart moet onmiddellijk worden gemeld aan het Miles & More serviceteam. Daarmee wordt de uitgifte van een nieuwe kaart mogelijk.

4.4 Wijziging van het programma of van de Algemene voorwaarden


De exploitanten behouden zich het recht voor op ieder moment wijzigingen van of aanvullingen op de Algemene voorwaarden, de awards, de vluchtaward-tabel of andere procedures voor Miles & More die worden beschreven in de programmadocumentatie, uit te voeren, voor zover de deelnemer hierdoor niet te kwader trouw wordt benadeeld. Schadeclaims van deelnemers tegen de exploitanten wegens wettelijk bepaalde wijzigingen voor een specifiek land, zijn uitgesloten.


Wijzigingen of aanvullingen van de awards, de vluchtaward-tabel of andere in de programmadocumentatie beschreven procedures voor Miles & More worden bekend gemaakt in de communicatiemedia van Miles & More.


Wijzigingen of aanvullingen van deze Algemene voorwaarden worden via schriftelijke berichtgeving bekendgemaakt. Voor de wijzigingen of aanvullingen van de Algemene voorwaarden geldt dat de deelnemer ermee instemt als hij niet binnen twee maanden na bekendmaking hiertegen beroep heeft aangetekend. De exploitanten zullen specifiek wijzen op dit gevolg bij de bekendmaking. Als een deelnemer in beroep gaat tegen een wijziging of aanvulling, kan diens deelname conform punt 3.1 middels een correcte opzegging worden beëindigd.

4.5 Recht, bevoegde rechtbank

Het Duitse recht is van toepassing. Als de deelnemer een handelaar is, dan is de rechtbank van Frankfurt am Main, Bondsrepubliek Duitsland, de bevoegde rechtbank. Hetzelfde geldt als een deelnemer geen algemeen bevoegde rechtbank in Duitsland en geen woonplaats binnen de Europese Economische Ruimte (EER) heeft. Als de deelnemer een consument is met woonplaats buiten Duitsland, maar binnen de EER, dan kan hij zijn vordering naar eigen keuze zowel in Frankfurt am Main, Bondsrepubliek Duitsland, indienen als bij een bevoegde rechtbank in het land waar hij zijn woonplaats heeft. Bovendien kan een deelnemer ook in de bevoegde rechtbank van zijn woonplaats of in eender welke bevoegde rechtbank, juridisch worden aangeklaagd. De exploitanten zijn niet verplicht deel te nemen aan een bemiddelingsprocedure en kunnen deelname aan een dergelijke procedure ook niet aanbieden.

Versie 01/2017