W czym możemy Ci pomóc?

Warunki i zasady – Warunki uczestnictwa w programie Miles & More

Program lojalnościowy Miles & More („Miles & More”) nagradza lojalność uczestników jako klientów. Miles & More umożliwia uczestnikom gromadzenie oraz wykorzystywanie mil w związku z korzystaniem z oferty partnerów programu Miles & More (takich jak linie lotnicze, wypożyczalnie samochodów, hotele).

Operatorami i organizatorami programu Miles & More są Miles & More GmbH („MMG”) i Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft („Lufthansa”) („MMG” i „Lufthansa”, zwane dalej „operatorami”). Operatorzy zastrzegają sobie prawo do wskazania współoperatorów programu w poszczególnych krajach (np. Austrian Airlines Group, Brussels Airlines, Polskie Linie Lotnicze LOT, Luxair czy Swiss International Airlines). Pełna lista współoperatorów jest opublikowana na stronie www.miles-and-more.com/joint-partnerufuwbcquasdwyyctawdw).

Gromadzenie i wykorzystywanie mil oraz ogólne procedury realizacji programu Miles & More podlegają szeregowi warunków, które streszczono poniżej. Specjalne zasady mogą wynikać także z innych dokumentów programu (np. Warunków biletów-nagród Miles & More lub Ogólnych warunków i zasad korzystania ze strony Miles & More zakupy online) lub z materiałów informacyjnych programu Miles & More (np. osobistej skrzynki odbiorczej, katalogu nagród, newslettera i informacji o stanie konta).

 

1. Uczestnictwo

1.1 Prawo do udziału w programie

Uczestnikami programu mogą zostać wyłącznie osoby fizyczne w wieku co najmniej dwóch lat, zamieszkałe w kraju, w którym dostępny jest program Miles & More. Jako miejsce zamieszkania przyjmuje się faktyczne, fizyczne mieszkanie uczestnika (np. główne miejsce zamieszkania). Dane osobowe oraz dotyczące miejsca zamieszkania powinny być poprawne i zgodne z prawdą, a na żądanie operatorów uczestnik ma obowiązek przedstawić dokumentację potwierdzającą te dane. Nie istnieją podstawy prawne, na które można by się powołać, domagając się pozytywnego rozpatrzenia wniosku o przyjęcie do programu Miles & More. Operatorzy mogą odrzucić wniosek o przyjęcie do programu Miles & More bez podania przyczyn.

1.2 Przystąpienie do programu

Uczestnictwo w programie rozpoczyna się z chwilą otwarcia indywidualnego konta milowego na wniosek klienta. Jeżeli wnioskodawca jest już uczestnikiem programu Miles & More, nie dopuszcza się złożenia ponownego wniosku o otwarcie kolejnego osobistego konta milowego, tj. dla jednej osoby fizycznej może być otwarte tylko jedno konto. Jako potwierdzenie otwarcia konta nowy uczestnik otrzymuje tymczasowy numer karty Miles & More.

1.2.1 Konta tymczasowe

Tymczasowy numer karty Miles & More uprawnia do gromadzenia mil przez sześć miesięcy. Klient musi w tym czasie wypełnić wniosek o otwarcie konta milowego, podając wszystkie wymagane informacje. Konta milowe otwarte na podstawie niepełnych lub brakujących danych osobowych są uważane za „konta tymczasowe” i będą zamykane po upływie sześciu miesięcy od pierwszego naliczenia mil dla karty z tymczasowym numerem.

1.2.2 Konta stałe

Z chwilą zgromadzenia co najmniej jednej mili premiowej uczestnik otrzymuje kartę Miles & More ze stałym numerem. Karta pozostaje własnością operatorów i musi być zwrócona operatorowi na żądanie jednego z nich.

1.3 Osobisty numer identyfikacyjny (PIN)

Uczestnik programu otrzymuje numer PIN umożliwiający mu osobistą identyfikację, np. podczas zamawiania nagród lub sprawdzania stanu konta online. W celu uniknięcia ryzyka niewłaściwego użycia uczestnik ma obowiązek zadbać o to, aby numer PIN nie został ujawniony nieupoważnionym osobom trzecim. W przypadku podejrzenia niewłaściwego użycia numeru PIN należy niezwłocznie zawiadomić Zespół Miles & More, dzwoniąc pod jeden z numerów telefonu podanych w materiałach informacyjnych Miles & More (np. na stronie www.miles-and-more.comufuwbcquasdwyyctawdw). Za straty lub szkody poniesione do czasu otrzymania zawiadomienia w wyniku niezłożenia takiego zawiadomienia z winy uczestnika programu lub opóźnienia w złożeniu zawiadomienia operatorzy lub współoperator odpowiadają tylko w zakresie określonym w pkt 4.1 niniejszych Warunków uczestnictwa. 

1.4 Status w programie dla osób często podróżujących

W ramach programu Miles & More oferowane są różne rodzaje kart Miles & More, które potwierdzają status uczestników programu (np. Frequent Traveller, Senator lub członek HON Circle). Przyznanie konkretnego statusu zależy zasadniczo od liczby zgromadzonych przez uczestnika mil statusowych lub mil HON Circle w określonym czasie. Po upływie określonego czasu gromadzenie mil statusowych lub mil HON Circle zaczyna się od początku roku kalendarzowego. W zależności od warunków promocji uzyskanie statusu może zależeć od spełnienia różnych wymagań (np. od przebycia odpowiedniej liczby segmentów podróży w określonym czasie). Z posiadaniem każdego ze statusów wiążą się różne przywileje. Szczegółowe informacje o kryteriach kwalifikacji, okresie obowiązywania statusu oraz związanych z nim korzyściach znajdują się w materiałach informacyjnych programu Miles & More. Przywileje związane ze statusem mogą być oferowane także przez partnerów programu Miles & More. Informacje dotyczące rodzaju, zakresu i terminu dostępności tych przywilejów są publikowane w materiałach informacyjnych programu Miles & More.

2. Mile

2.1 Informacje ogólne

Podstawowymi jednostkami rozrachunkowymi w programie Miles & More są mile gromadzone na koncie milowym uczestnika. Mile te mogą być wykorzystywane wyłącznie w celach wyraźnie określonych w niniejszych Warunkach uczestnictwa, dodatkowych dokumentach programu lub w innych materiałach informacyjnych Miles & More.

2.1.1 Rodzaje mil

W ramach programu Miles & More można gromadzić różne rodzaje mil. Są to mile premiowe, mile statusowe, mile progresywne i mile HON Circle. Mile premiowe mogą być wykorzystane na nagrody Miles & More. Mile statusowe i mile HON Circle mają wpływ na status i rodzaj karty uczestnika programu Miles & More. Mile progresywne są naliczane za dany rok kalendarzowy, mogą być gromadzone w ramach statusu w programie dla osób często podróżujących i uprawniają do nabycia dodatkowych przywilejów. Informacje o pozostałych rodzajach mil będą publikowane w razie potrzeby w materiałach informacyjnych programu Miles & More.

 

„Mile” w rozumieniu niniejszych Warunków uczestnictwa oznaczają wszystkie rodzaje mil w programie Miles & More, chyba że wyraźnie wskazano inaczej. 

2.1.2 Inne programy lojalnościowe

Punkty bonusowe, mile bonusowe lub inne jednostki rozliczeniowe stosowane w innych programach nie mogą zostać zamienione na mile, chyba że operatorzy ustalili to wcześniej z odpowiednim operatorem innego programu i zostało to podane do wiadomości w materiałach informacyjnych Miles & More. To samo dotyczy zamiany mil na punkty bonusowe, mile bonusowe lub inne jednostki rozliczeniowe w innych programach.

2.1.3 Możliwość przekazania mil oraz handel milami

Mil ani konta milowego nie można przekazać osobie trzeciej. Sprzedaż, wymiana, oferowanie na aukcji lub inny rodzaj przekazania mil osobie trzeciej są zabronione. Zabronione jest również negocjowanie dotyczące sprzedaży lub zakupu mil oraz kupowanie mil od uczestnika programu lub osoby trzeciej, a także nieuprawnione wykorzystywanie mil.

 

Informacje o odstępstwach od tych reguł będą podawane do wiadomości w materiałach informacyjnych Miles & More.

2.2 Stan konta

Uczestnik może sprawdzić aktualne saldo swojego konta milowego dzięki dostępowi online do tego konta na podstawie numeru karty Miles & More oraz numeru PIN. Ponadto uczestnicy aktywnie korzystający z oferty programu Miles & More w określonym zakresie otrzymują regularne informacje na temat aktualnego salda, o ile zgłosili chęć otrzymywania newslettera online programu Miles & More. Usługa przesyłania wydruków wyciągów może zostać wycofana, jeżeli Miles & More zasadniczo zapewnia dostęp do informacji o stanie konta milowego w trybie online. Nie jest możliwe uzyskanie duplikatu wyciągu ani jego powtórne dostarczenie.

2.3 Gromadzenie mil

2.3.1 Ogólne warunki gromadzenia mil

Proces gromadzenia mil rozpoczyna się z chwilą przystąpienia do programu. Mile mogą zostać naliczone wyłącznie za usługi, z których skorzystał osobiście uczestnik programu, i jedynie na jego indywidualnym koncie milowym. Aby mile mogły zostać naliczone przy korzystaniu z usług partnerów Miles & More, beneficjentem programu Miles & More musi być posiadacz karty. Nie ma w tym przypadku znaczenia, na kogo został wystawiony rachunek.

 

Zgodnie z procedurą określoną w pkt 2.3.7 mile mogą być naliczane za rejs lub inną usługę partnerów programu uprawniającą do gromadzenia mil, która miała miejsce między zgłoszeniem się do programu a otwarciem konta milowego. Uczestnicy programu mogą gromadzić mile również za korzystanie z usług niektórych firm partnerskich Miles & More. Operatorzy i współoperatorzy programu nie mają bezpośredniego wpływu na te przedsiębiorstwa i świadczone przez nie usługi. Dlatego też operatorzy ani współoperator programu nie ponoszą odpowiedzialności za dostępność usług świadczonych przez firmy partnerskie Miles & More (np. rejsy, pobyty w hotelach, wynajem samochodów, możliwość zakupu produktów lub usług) ani za właściwą realizację zawartych umów. Do takich usług zastosowanie mają warunki ich świadczenia przez partnera Miles & More.

2.3.2 Specjalne postanowienia dotyczące rejsów

Mile są naliczane na koncie uczestnika programu za każdy odcinek podróży zrealizowany za pełną odpłatnością przelotem rejsowym obsługiwanym przez linie Lufthansa, współoperatora lub partnera programu Miles & More, z zastrzeżeniem pkt 2.3.6 i 2.3.7. W przypadku rejsów rodzaj i liczba naliczanych mil są określone w dokumentach programu i materiałach informacyjnych Miles & More obowiązujących w okresie, w którym przypada termin rejsu.

2.3.3 Specjalne postanowienia dotyczące hoteli i wynajmu samochodów

Mile premiowe są naliczane na koncie uczestnika programu za każdy pełnopłatny pobyt uczestnika w hotelu partnerskim według stawki ogłoszonej jako uprawniająca do gromadzenia mil w chwili zawierania umowy wynajmu pokoju hotelowego, z zastrzeżeniem pkt 2.3.6 i 2.3.7. Tę samą zasadę stosuje się w przypadku pełnopłatnego wynajmu pojazdów w partnerskiej firmie wynajmującej samochody według stawki podanej jako uprawniająca do gromadzenia mil w chwili zawierania umowy wynajmu.

 

Kilka kolejnych noclegów uważa się za „jeden pobyt”. Tę samą zasadę stosuje się także w przypadku, gdy uczestnik programu zamelduje się w hotelu przed upływem jednej doby od chwili wymeldowania się z tego hotelu. Za „wynajem samochodu” uważa się wypożyczenie pojazdu oraz jego użytkowanie osobiście przez uczestnika programu przez okres nie krótszy niż jeden dzień lub wypożyczenie różnych pojazdów przez kolejne dni z jednego lub kilku oddziałów danej partnerskiej firmy wynajmującej samochody działających w tej samej miejscowości.

2.3.4 Karty płatnicze Miles & More z funkcją gromadzenia mil

Korzystając z kart płatniczych Miles & More (takich jak karta kredytowa Miles & More Lufthansy lub karta kredytowa Miles & More), posiadacze kart gromadzą w określonym zakresie mile, które będą naliczane na ich koncie Miles & More. Szczegóły są opisane w Ogólnych warunkach dotyczących danej karty płatniczej Miles & More.

2.3.5 Inne sposoby gromadzenia mil

Pozostałe – ograniczone czasowo lub bezterminowe – sposoby gromadzenia mil są ogłaszane odrębnie w materiałach informacyjnych programu Miles & More lub bezpośrednio przez poszczególnych partnerów Miles & More.

2.3.6 Wyłączenia dotyczące naliczania mil

Mil nie nalicza się w przypadku określonych klas rezerwacyjnych lub klas podróży, taryf specjalnych, takich jak branżowe taryfy zniżkowe (ID, IP, AD, GE, UD, DG, PEPs itd.) ani też w przypadku usług stanowiących nagrody, rejsów nieodpłatnych lub usług, za które uczestnik programu uzyskuje przywileje przyznawane w ramach innego programu premiowania. Na podstawie wcześniejszego komunikatu przekazanego uczestnikowi programu wyłączeniem z naliczania mil mogą zostać objęte także niektóre inne rodzaje usług. 

Mil nie nalicza się za okazaniem niewykorzystanych, zwróconych, przeterminowanych lub bezprawnie uzyskanych dokumentów (biletów, odcinków biletów, faktur itp.). Ta sama zasada ma zastosowanie do usług uprawniających do gromadzenia mil, które nie zostały wykorzystane lub za które należność została zwrócona.

2.3.7 Procedura naliczania mil

Mile naliczane są automatycznie na koncie uczestnika tylko wtedy, gdy w momencie korzystania z usługi uprawniającej do gromadzenia mil podany zostanie numer karty Miles & More lub okazana zostanie inna karta klienta uprawniająca do gromadzenia mil. Mile są naliczane po skorzystaniu z usługi uprawniającej do gromadzenia mil. Mile, które nie zostały naliczone automatycznie, mogą zostać naliczone na koncie uczestnika w ciągu sześciu miesięcy od skorzystania z danej usługi. W tym celu operator wymaga przedstawienia pełnej dokumentacji (oryginału karty pokładowej oraz kopii kuponu pasażerskiego, oryginału faktury za pobyt w hotelu lub wynajem pojazdu albo oryginału pokwitowania za zakup produktu lub usługi). Listy i dokumenty przesyłane do operatorów programu są skanowane i archiwizowane cyfrowo, a po zeskanowaniu dokumenty te są niszczone. Nie przysługuje prawo domagania się zwrotu oryginałów nadesłanych listów i dokumentów. Jeżeli mile zostały naliczone mimo istnienia powodu wyłączenia z naliczania mil na podstawie pkt 2.3.6 lub naliczenie zostało dokonane błędnie z innych powodów, lub uczestnik programu dopuścił się nadużycia, operatorzy zastrzegają sobie prawo cofnięcia lub wstrzymania danego naliczenia mil.

2.4 Wykorzystywanie mil

2.4.1 Ogólne warunki wykorzystywania mil

Uczestnik może wykorzystywać mile premiowe i zamawiać nagrody od chwili, gdy saldo jego konta milowego osiągnie wymaganą wartość, z zastrzeżeniem dostępności nagród, o której mowa w pkt 2.4.6.

Oferty dostępnych nagród oraz liczby mil premiowych wymaganych do ich uzyskania są ogłaszane w odpowiednich materiałach informacyjnych programu Miles & More. Mile statusowe i mile HON Circle nie mogą zostać wykorzystane na nagrody. Mile progresywne uprawniają do nabycia różnych przywilejów w ramach statusu w programie dla osób często podróżujących. Liczba mil progresywnych oraz inne warunki ich wykorzystania są ogłaszane w odpowiednich materiałach informacyjnych programu Miles & More.

 

Wymiana mil na gotówkę i wypłata ich równowartości nie są możliwe.

2.4.2 Bilety-nagrody

Bilety-nagrody można zamawiać na przeloty rejsowe obsługiwane przez partnerów lotniczych programu Miles & More, a także na wybrane przeloty czarterowe. Liczba wymaganych mil premiowych zależy od obowiązującej w czasie rezerwacji tabeli milowej („Tabela biletów-nagród”), która jest podawana do wiadomości w bieżących materiałach informacyjnych Miles & More, w tym w szczególności na stronie www.miles-and-more.com/flight-awards

. Jeżeli lotnisko wylotu i lotnisko docelowe znajdują się w różnych strefach milowych (lot typu „open jaw”), wykorzystanie mil następuje według zasad wyższej strefy milowej. Rezerwacji biletu-nagrody należy dokonywać jednocześnie ze zgłoszeniem zamiaru wykorzystania mil. Terminy żądania wystawienia biletu-nagrody określają poszczególne linie lotnicze. Informacja ta jest udzielana przez Zespół Miles & More podczas dokonywania rezerwacji biletu-nagrody. Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień Warunków biletów-nagród Miles & More, zasady regulujące korzystanie z biletów-nagród są określone w Ogólnych warunkach przewozu linii lotniczych obsługujących dany rejs. Uczestnicy programu odpowiadają za uregulowanie podatków, opłat i dopłat należnych danym liniom lotniczym oraz za ewentualne opłaty serwisowe pobierane oprócz samych mil premiowych. Informacje o kwotach będą podawane przez Zespół Miles & More.

2.4.3 Nagrody-upgrade

Na przelotach rejsowych obsługiwanych przez Lufthansę, współoperatora programu lub niektórych partnerów lotniczych programu Miles & More jako nagrodę można wybrać podwyższenie klasy podróży w jedną stronę do następnej wyższej klasy na określonej części rejsu łączonego (odcinku podróży) pod warunkiem posiadania pełnopłatnego biletu (patrz pkt 2.3.2 i 2.3.6). Liczba wymaganych do tego mil premiowych zależy od obowiązującej w czasie rezerwacji tabeli milowej, która jest podawana do wiadomości w bieżących materiałach informacyjnych Miles & More, w tym w szczególności na stronie www.miles-and-more.com/flight-awards. Niektóre taryfy, klasy rezerwacyjne i rezerwacje grupowe mogą być wyłączone z możliwości podwyższenia klasy podróży. Więcej informacji znajduje się w Warunkach biletów-nagród Miles & More, które można pobrać ze strony www.miles-and-more.com/flightawards-conditions. Warunki zmiany rezerwacji nagrody-upgrade można uzyskać, kontaktując się z Zespołem Miles & More.

2.4.4 Inne nagrody

Inne nagrody, warunki korzystania z nich oraz inne sposoby wykorzystywania mil będą ogłaszane odrębnie w bieżących materiałach informacyjnych programu Miles & More.

2.4.5 Zamawianie nagród

Nagrody można zamawiać u operatora, współoperatora lub w firmie partnerskiej Miles & More – w zależności od nagrody – podając numer karty Miles & More oraz numer PIN. Niektóre nagrody mogą wymagać zamówienia z wyprzedzeniem (np. w związku z terminem realizacji usług pocztowych). Informacje na ten temat można znaleźć w materiałach informacyjnych programu Miles & More, które można uzyskać od Zespołu Miles & More. Jeżeli jest to technicznie możliwe, elektroniczny bilet-nagroda może zostać wystawiony na jeden dzień roboczy przed wylotem.

2.4.6 Dostępność i warunki przyznawania nagród

Dostępność nagród może się różnić w zależności od daty, sezonu i celu podróży. W określonych terminach niektóre nagrody mogą być niedostępne. Nagród nie można łączyć z niektórymi usługami świadczonymi w ramach taryfy ulgowej (zgodnie z pkt 2.3.6). 

Operatorzy ani współoperator programu nie mają bezpośredniego wpływu na dostępność i jakość nagród oferowanych przez partnerów Miles & More. Dlatego też operatorzy ani współoperator nie ponoszą odpowiedzialności za nieograniczony dostęp do usług świadczonych przez partnerów Miles & More (np. rejsów, zakwaterowania w hotelach, wynajmu samochodów) ani za właściwą realizację zawartych umów. Do takich usług zastosowanie mają warunki ich świadczenia przez partnera Miles & More.

 

2.4.7 Wystawienie dokumentów związanych z nagrodami

Jeśli zamówiona nagroda jest dostępna, uczestnik otrzymuje odpowiednie dokumenty dotyczące nagrody (bilety-nagrody i/lub certyfikaty na odbiór innych nagród). Bilety-nagrody i certyfikaty nagrody-upgrade zostaną przesłane w formie papierowej jedynie wówczas, gdy standardowe przesłanie ich drogą elektroniczną jako biletu elektronicznego lub elektroniczne podwyższenie klasy podróży jest niemożliwe.

W sytuacjach wyjątkowych, po uzgodnieniu z Zespołem Miles & More, istnieje możliwość zamówienia biletu-nagrody lub certyfikatu nagrody-upgrade na siedem dni roboczych przed datą rozpoczęcia podróży i ich dostarczenia przesyłką ekspresową za opłatą serwisową. Poza terytorium Niemiec termin obowiązujący w przypadku zamówienia przesyłki ekspresowej różni się od podanego w niniejszych Warunkach.

Zaleca się, aby uczestnicy programu niezwłocznie dokonywali weryfikacji, czy dostarczono im kompletne i właściwe dokumenty. Dokumenty związane z biletami-nagrodami zachowują ważność przez 12 miesięcy od daty ich wystawienia.

Okres ważności dokumentów związanych z nagrodami innego typu (np. biletami na imprezy, wynajmem samochodów, nagrodami w postaci pobytów w hotelach lub wczasów) jest określony w materiałach informacyjnych programu Miles & More.

2.4.8 Możliwość przekazania dokumentów związanych z nagrodami oraz handel tymi dokumentami

Dokumenty związane z nagrodami, w tym zwłaszcza bilety-nagrody, mogą być wystawiane tylko na konkretne osoby na ich własny użytek lub na osoby, z którymi uczestnik programu pozostaje w osobistym związku (np. krewnych i znajomych), ale nie mogą być wymieniane na inne nagrody ani gotówkę.

Ponadto sprzedaż, wymiana, oferowanie na aukcji lub inna forma przekazywania dokumentów związanych z nagrodami osobom trzecim są zabronione. Zabronione jest również negocjowanie sprzedaży lub zakupu dokumentów związanych z nagrodami, a także nieuprawniony zakup oraz wykorzystywanie takich dokumentów. Kupony oraz eVouchery Miles & More uważa się za dokumenty związane z nagrodami w rozumieniu pkt 2.4.8.

2.4.9 Zwrot lub utrata dokumentów związanych z nagrodami

W zależności od rodzaju nagrody w przypadku zwrotu biletu-nagrody może być pobierana opłata serwisowa. Warunki zwrotu oraz wysokość opłaty serwisowej można znaleźć w odpowiednich materiałach informacyjnych programu Miles & More aktualnych na chwilę dokonywania zwrotu; informacje te można także uzyskać od Zespołu Miles & More.

W przypadku kradzieży lub zgubienia dokumentów związanych z nagrodami mogą one zostać zastąpione nowymi za pobraniem odpowiedniej opłaty serwisowej, wyłącznie jeżeli w warunkach przyznawania określonego typu nagrody (dostępnych u Zespołu Miles & More) przewidziano możliwość ponownego wydania takich dokumentów. W przeciwnym wypadku uczestnikowi zostanie zwrócona odpowiednia liczba mil premiowych pomniejszona o odpowiednią opłatę serwisową. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać od Zespołu Miles & More. Opłaty serwisowej nie pobiera się, jeżeli dokumenty zaginą podczas ich przesyłania do uczestnika programu, pod warunkiem że uczestnik złoży reklamację w tej sprawie do Zespołu Miles & More w ciągu 21 dni od ich zamówienia.

2.4.10 Nadużycia

Uczestnik programu dopuszcza się nadużycia w rozumieniu niniejszych Warunków uczestnictwa, jeżeli swoim działaniem wypełnia postanowienia pkt 2.1.3 (przeniesienie mil/handel milami) lub pkt 2.4.8. akapit drugi (przekazywanie dokumentów związanych z nagrodami).

2.4.11 Konsekwencje nadużyć

W przypadku dopuszczenia się nadużycia przez uczestnika programu operatorzy lub upoważniona przez operatorów strona trzecia zastrzegają sobie prawo do wypowiedzenia lub cofnięcia dokumentów związanych z nagrodami lub odmowy wydania nagrody lub zgody na wykorzystanie mil.

Powyższe postanowienia nie naruszają prawa do wypowiedzenia umowy zgodnie pkt 3 ani prawa do dochodzenia dalszych roszczeń od uczestnika programu, łącznie z roszczeniami o odszkodowanie.

W przypadku, gdy nadużycie dotyczy biletu-nagrody, operatorzy zastrzegają sobie ponadto prawo do dokonania wstecznej kalkulacji rzeczywistej ceny biletu w euro i obciążenia tymi kosztami uczestnika, który naruszył postanowienia pkt 2.4.8. Mile premiowe potrącone na bilet-nagrodę zostaną, po ponownym przeliczeniu i dokonaniu pełnej wpłaty, zapisane ponownie na koncie milowym uczestnika programu.

Jeżeli mile premiowe nabyte przez uczestnika w drodze nadużycia zostaną mu cofnięte (por. pkt 2.1.3), operatorzy zastrzegają sobie prawo do żądania odszkodowania zamiast pobrania odpowiedniej liczby mil wymaganych do uzyskania nagrody, jeżeli saldo konta milowego nie wystarcza na pobranie całej liczby nienależnie uzyskanych mil premiowych. Analogiczne prawo operatorzy zastrzegają sobie także na wypadek przekroczenia stanu konta milowego w wyniku innego rodzaju nadużycia lub naruszenia obowiązujących zasad przez uczestnika.

Uczestnikowi w każdym przypadku przysługuje prawo wykazania, iż nie spowodował on żadnych strat lub spowodowane przezeń straty były niewielkie.

2.5 Utrata ważności mil premiowych

Jeżeli mile premiowe nie zostaną wykorzystane na nagrodę w ciągu 36 miesięcy od daty zdarzenia (daty rejsu, rozpoczęcia pobytu w hotelu, terminu wynajmu samochodu itp.) poprzez ich pobranie z konta milowego, ich ważność wygasa z końcem następnego kwartału, chyba że w materiałach informacyjnych programu Miles & More zostaną ogłoszone dłuższe okresy ważności mil. Termin wygasania mil i ich liczba będą podawane osobno w informacji o stanie konta milowego lub w komunikacie na indywidualnym koncie milowym uczestnika dostępnym online, z wyprzedzeniem co najmniej jednego kwartału przed datą ich wygaśnięcia.

2.6 Podatki, dopłaty i opłaty serwisowe

Wszelkie koszty dodatkowe, takie jak podatki, opłaty, dopłaty należne liniom lotniczym i opłaty serwisowe związane z wydaniem lub wykorzystaniem nagrody ponosi uczestnik w drodze obciążenia jego karty kredytowej. Informacje na temat kwoty podatków, opłat dodatkowych oraz wszelkich opłat serwisowych można uzyskać od Zespołu Miles & More.

3. Naruszenie Warunków, zablokowanie konta i rozwiązanie umowy

3.1 Rozwiązanie umowy, zablokowanie lub wykluczenie uczestnika programu

3.1.1 Wypowiedzenie umowy w trybie zwykłym

Uczestnik może w dowolnym momencie rozwiązać umowę w trybie zwykłym bez zapowiedzi.

Wypowiedzenie umowy w trybie zwykłym przez operatorów jest możliwe bez podania przyczyny, ale przy zachowaniu czterotygodniowego okresu wypowiedzenia. Jednakże wypowiedzenie umowy w trybie zwykłym uczestnikowi posiadającemu status w programie dla osób często podróżujących przez operatora lub współoperatora bez podania przyczyny jest możliwe nie wcześniej niż z chwilą wygaśnięcia danego statusu i z zachowaniem minimalnego czterotygodniowego okresu wypowiedzenia.

3.1.2 Wypowiedzenie umowy w trybie nadzwyczajnym

Niezależnie od statusu uczestnika w programie dla osób często podróżujących operatorzy mogą wypowiedzieć mu umowę w trybie nadzwyczajnym ze skutkiem natychmiastowym z uzasadnionej przyczyny, a także wykluczyć go z możliwości uczestniczenia w programie w przyszłości. Taką uzasadnioną przyczyną może być w szczególności zawinione poważne naruszenie przez uczestnika niniejszych Warunków lub Ogólnych warunków przewozu Lufthansy, współoperatora, partnera programu Miles & More, lub innych zasad Miles & More uzgodnionych w przypadku danego uczestnika. To samo dotyczy przypadków nadużyć, o których mowa w pkt 2.4.10, a także istotnego wprowadzania w błąd, szykanowania lub wyrządzania szkód pracownikom lub klientom (np. pasażerom) operatora, współoperatora lub partnera Miles & More. Dotyczy to również przypadków niestosowania się do poleceń upoważnionego personelu, zwłaszcza na pokładzie lub w salonikach.

Z wyjątkiem przypadków, o których mowa w § 323 ust. 2 BGB (niemieckiego kodeksu cywilnego), wypowiedzenie umowy w trybie nadzwyczajnym jest dopuszczalne po upływie wyznaczonego okresu lub po zlekceważeniu ostrzeżenia.

3.1.3 Zablokowanie uczestnika lub wykluczenie go z programu

W przypadkach wymienionych w pkt 3.1.2 operatorzy mogą także jednostronnie odmówić przyznania statusu w programie dla osób często podróżujących lub uznania istniejącego statusu zamiast korzystać z prawa do wypowiedzenia umowy.

Ponadto w przypadkach opisanych w pkt 3.1.2 operatorzy mają prawo zablokować konto uczestnika. Prawo do zablokowania konta istnieje także w przypadku obiektywnych podejrzeń istnienia uzasadnionej przyczyny, a blokada taka może być zastosowana na czas niezbędny do należytego zbadania okoliczności w danym przypadku. Uczestnik programu nie może dochodzić żadnych roszczeń w związku z zablokowaniem jego konta we wspomnianych okolicznościach.

Po wypowiedzeniu umowy przez operatorów ponowne przystąpienie do programu Miles & More jest zabronione. Niniejsze Warunki obowiązują także po wypowiedzeniu umowy aż do jej rozwiązania.

3.2 Termin ważności mil w przypadku wypowiedzenia umowy

3.2.1 W przypadku wypowiedzenia umowy w trybie zwykłym

Jeżeli niniejsza umowa zostanie rozwiązana w trybie zwykłym przez uczestnika lub operatora programu, mile premiowe zachowują ważność przez 12 miesięcy od otrzymania wypowiedzenia, o ile nie są chronione przed utratą ważności przez dłuższy czas ze względu na obecny status uczestnika w programie dla osób często podróżujących lub nie dojdzie do wcześniejszej utraty ich ważności zgodnie z pkt 2.5.

Jeżeli w chwili otrzymania wypowiedzenia uczestnik ma na swoim koncie milowym więcej niż 500 000 mil premiowych, zachowują one ważność przez 36 miesięcy od otrzymania wypowiedzenia, o ile nie są chronione przed utratą ważności przez dłuższy czas ze względu na obecny status uczestnika w programie dla osób często podróżujących lub nie dojdzie do wcześniejszej utraty ich ważności zgodnie z pkt 2.5.

3.2.2 W przypadku wypowiedzenia umowy w trybie nadzwyczajnym

W przypadku uzasadnionego wypowiedzenia umowy przez operatorów w trybie nadzwyczajnym i ze skutkiem natychmiastowym mile premiowe zachowują ważność przez okres sześciu miesięcy od otrzymania wypowiedzenia, chyba dojdzie do wcześniejszej utraty ich ważności zgodnie z pkt 2.5.

3.3 Zakończenie programu

Operatorzy zastrzegają sobie prawo do zakończenia programu Miles & More w dowolnym momencie oraz do rozwiązania w odpowiedni sposób umów zawartych z jego uczestnikami. W przypadku takiego rozwiązania umów stosuje się odpowiednio postanowienia pkt 3.1 i 3.2. Te same zasady odnoszą się do sytuacji, w której Miles & More zostanie zastąpiony innym programem. W tym przypadku również uczestnik ma prawo do wypowiedzenia umowy zgodnie z pkt 3.1. Ma on również takie prawo w przypadku zmiany organizatora programu Miles & More. W obu przypadkach obowiązują postanowienia pkt 3.2.

4. Pozostałe postanowienia

4.1. Odpowiedzialność

W przypadku strat poniesionych przez uczestnika programu w związku z jego udziałem w programie i spowodowanych przez operatora, współoperatora programu lub ich przedstawicieli zastosowanie mają poniższe postanowienia: W przypadku działania zamierzonego lub rażącego zaniedbania, a także istnienia gwarancji odpowiedzialność jest nieograniczona. W przypadku drobnego zaniedbania odpowiedzialność dotycząca utraty życia, obrażeń ciała lub uszczerbku na zdrowiu również jest nieograniczona. W przypadkach drobnych zaniedbań w wywiązywaniu się z podstawowych obowiązków wynikających z umowy odpowiedzialność ogranicza się do zrekompensowania powstałych szkód majątkowych oraz strat pieniężnych w przewidywalnych i typowych wysokościach. Istotnym zobowiązaniem umownym jest zobowiązanie, którego wypełnienie zasadniczo umożliwia należytą realizację umowy, a umawiające się strony mogą liczyć na regularne przestrzeganie tego zobowiązania.

Wyklucza się odpowiedzialność za zadośćuczynienie jakimkolwiek innym szkodom, z wyjątkiem roszczeń wynikających z ustawy o odpowiedzialności za wyrób.

4.2 Polityka ochrony prywatności

Dane osobowe uczestników związane z uczestnictwem w programie są zbierane, przetwarzane i wykorzystywane na potrzeby prowadzenia programu Miles & More. Dalsze informacje dotyczące prowadzenia programu Miles & More oraz postępowania z danymi można znaleźć na stronie www.miles-and-more.com/privacy-statement

.

 

Dane te obejmują w szczególności dane przekazane przez uczestnika przy rejestracji oraz w trakcie udziału w programie („Dane podstawowe”), a także dane przekazywane do operatorów, współoperatorów lub partnerów Miles & More w związku z uczestnictwem danej osoby w programie (w szczególności z gromadzeniem i wykorzystywaniem mil) („Dane programowe”). 

 

Dane osobowe mogą być przekazywane do współoperatorów w celu administrowania, dalszego rozwijania i oferowania Miles & More jako ich własnego programu, jeżeli:

 

  • uczestnik zarejestrował się w programie Miles & More za pośrednictwem współoperatora; w tym przypadku Dane podstawowe zebrane poprzez numer karty Miles & More oraz Dane programowe uczestnika odnoszące się do usług współoperatora mogą być przekazane takiemu współoperatorowi;
  • współoperator jest linią lotniczą, a miejsce zamieszkania uczestnika znajduje się w obrębie rynku krajowego danego współoperatora; wówczas Dane podstawowe, numer karty Miles & More oraz Dane programowe uczestnika mogą być przekazane takiemu współoperatorowi;
  • współoperator jest linią lotniczą, a uczestnik korzysta z rejsów tego współoperatora; w tym przypadku oprócz Danych podstawowych uczestnika współoperatorowi mogą być przekazane również Dane programowe uczestnika,
  • uczestnik uzyskał status w programie dla osób często podróżujących u współoperatora; w tym przypadku oprócz Danych podstawowych i Danych programowych związanych z usługami świadczonymi przez współoperatora danemu współoperatorowi mogą być przekazane również dane statusowe uczestnika.

 

Ponadto linie lotnicze należące do Lufthansa Group (wymienione na stronie www.miles-and-more.com/joint-partner) połączyły swoje działania dotyczące programów lojalnościowych dla klientów. Dlatego Dane podstawowe oraz dane statusowe i Dane programowe otrzymane przez linię lotniczą należącą do Lufthansa Group są zarządzane we wspólnej bazie danych wszystkich linii lotniczych należących do Lufthansa Group. W szczególności dane te mogą być przetwarzane i wykorzystywane w formie sumarycznej (tj. bez możliwości identyfikacji konkretnych uczestników) w celu analiz na potrzeby zarządzania programem Miles & More, jego dalszego rozwoju oraz marketingu.

 

Oprócz ww. celów dane osobowe mogą być także przetwarzane i wykorzystywane przez operatorów, współoperatorów i/lub firmy partnerskie na podstawie osobnej zgody udzielonej przez uczestnika do celów innych niż podane wyżej (w szczególności do przesyłania informacji o programie Miles & More lub produktach operatorów, współoperatorów lub partnerów Miles & More, w tym do przeprowadzania analiz na potrzeby przygotowania takich wysyłek).

 

Więcej informacji na temat zbierania, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych przez Miles & More można znaleźć w komunikacie o ochronie danych Miles & More. Komunikat ten można pobrać ze strony www.miles-and-more.com/privacy-statement; można również zwrócić się o jego przesłanie e‑mailem, pisząc w tej sprawie na adres Inspektora Ochrony Danych Lufthansa Group (datenschutz@dlh.de).

4.3 Zaginięcie lub kradzież

Zaginięcie, kradzież lub zniszczenie karty Miles & More należy bezzwłocznie zgłosić Zespołowi Miles & More. Umożliwi to wydanie nowej karty.

4.4 Zmiany w programie i Warunkach uczestnictwa

Operatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany lub uzupełnienia niniejszych Warunków, nagród, tabeli biletów-nagród lub innych procedur opisanych w dokumentach programu Miles & More, o ile nie skutkuje to pozbawieniem uczestnika korzyści w złej wierze. Uczestnicy nie mogą zgłaszać pod adresem operatorów żadnych roszczeń z tytułu szkód spowodowanych zmianami zgodnymi z wymogami przepisów prawa krajowego.

Zmiany lub uzupełnienia wykazu nagród, tabeli biletów-nagród lub innych procedur związanych z programem Miles & More opisanych w dokumentach programu będą ogłaszane w materiałach informacyjnych programu Miles & More.

Zmiany lub uzupełnienia niniejszych Warunków uczestnictwa będą publikowane w formie pisemnej. Takie zmiany i uzupełnienia uznaje się za zaakceptowane, jeżeli uczestnik nie zgłosi na piśmie sprzeciwu w ciągu dwóch miesięcy od ich ogłoszenia. Operatorzy będą w szczególny sposób zwracać uwagę na ten skutek przy ogłaszaniu komunikatu. Jeżeli uczestnik odrzuci zmianę lub uzupełnienie, jego udział w programie może zostać wypowiedziany w zwykłym trybie, zgodnie z pkt 3.1 niniejszych Warunków.

4.5 Prawo, właściwość miejscowa

Prawem właściwym dla niniejszej umowy jest prawo niemieckie. Jeżeli uczestnik jest przedsiębiorcą, właściwość miejscową mają sądy we Frankfurcie nad Menem (Republika Federalna Niemiec). To samo dotyczy uczestników niepodlegających ogólnej właściwości sądów w Niemczech i niebędących rezydentami Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Jeżeli uczestnik jest konsumentem z miejscem zamieszania poza Niemcami, ale w obrębie EOG, jako miejsce złożenia pozwu może on wybrać Frankfurt nad Menem w Republice Federalnej Niemiec lub właściwy sąd w kraju, którego jest rezydentem. Ponadto uczestnik może zostać pozwany przed sąd właściwy miejscowo dla jego siedziby lub w innym miejscu objętym ustawową jurysdykcją. Operatorzy nie są zobowiązani do uczestniczenia w postępowaniach arbitrażowych ani nie są uprawnieni do oferowania możliwości uczestniczenia w takich postępowaniach.

Stan na styczeń 2017 r.