We noticed you are using Internet Explorer 11, this web browser is no longer supported, your experience might be degraded.

W czym możemy Ci pomóc?

Warunki uczestnictwa w programie Miles & More

Program lojalnościowy Miles & More („Miles & More”) nagradza lojalność uczestników jako klientów. Miles & More oferuje uczestnikom programu możliwość gromadzenia lub wykorzystywania mil w różnych firmach będących partnerami programu.

Operatorami i organizatorami programu Miles & More są Miles & More GmbH („MMG”) i Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft („Lufthansa”) („MMG” i „Lufthansa”, zwane dalej „operatorami”). Operatorzy zastrzegają sobie prawo do powołania współoperatorów programu w poszczególnych krajach (np. Austrian Airlines Group, Brussels Airlines, Polskie Linie Lotnicze LOT, Luxair czy Swiss International Air Lines). Pełna lista współoperatorów jest opublikowana na stronie www.miles-and-more.com/mitherausgeber.

Do gromadzenia i wykorzystywania mil oraz ogólnego funkcjonowania programu Miles & More może mieć zastosowanie szereg warunków, które streściliśmy tutaj. Szczególne przepisy można znaleźć także w dodatkowych dokumentach programu (np. Ogólne warunki biletów-nagród Miles & More lub Ogólne warunki korzystania z zakupów online Miles & More), a także w kanałach informacyjnych Miles & More (np. indywidualna skrzynka odbiorcza uczestnika, katalog nagród, newsletter lub wyciąg z konta).

 

1 Uczestnictwo

1.1 Osoby uprawnione do uczestnictwa

Uczestnikami programu mogą zostać wyłącznie osoby fizyczne w wieku co najmniej 2 lat, zamieszkałe w kraju, w którym dostępny jest program Miles & More.
Jako miejsce zamieszkania przyjmuje się faktyczne, fizyczne mieszkanie uczestnika (główne miejsce zamieszkania). Dane osobowe oraz dotyczące miejsca zamieszkania powinny być poprawne i zgodne z prawdą, a na żądanie operatorów uczestnik ma obowiązek przedstawić dokumentację potwierdzającą te dane.

 

Uprawnienie do uczestnictwa w programie Miles & More nie wynika z żadnych przepisów prawa. Operatorzy mogą odrzucić wniosek o przyjęcie do programu Miles & More bez podania przyczyn.

1.2 Początek uczestnictwa

Uczestnictwo w programie rozpoczyna się z chwilą otwarcia indywidualnego konta milowego na wniosek klienta. Jeżeli wnioskodawca jest już uczestnikiem programu Miles & More, nie dopuszcza się złożenia ponownego wniosku o otwarcie kolejnego osobistego konta milowego, tj. dla jednej osoby fizycznej może być otwarte i prowadzone tylko jedno konto. Jako powiadomienie o otwarciu konta nowy uczestnik otrzymuje tymczasowy numer karty Miles & More.

1.2.1 Konta tymczasowe

Tymczasowy numer karty Miles & More uprawnia do gromadzenia mil przez sześć miesięcy. Klient musi w tym czasie wypełnić wniosek o otwarcie konta milowego, podając wszystkie wymagane informacje. Konta milowe otwarte na podstawie niepełnych lub brakujących danych osobowych są uważane za „konta tymczasowe” i będą zamykane po upływie sześciu miesięcy od pierwszego naliczenia mil dla karty z tymczasowym numerem.

 1.2.2 Konta stałe

Z chwilą zgromadzenia co najmniej jednej mili premiowej uczestnik otrzymuje kartę Miles & More ze stałym numerem. Karta pozostaje własnością operatorów i musi być zwrócona operatorowi na żądanie każdego z nich.

 1.3 Osobisty numer identyfikacyjny (PIN)

Uczestnik programu otrzymuje PIN umożliwiający mu osobistą identyfikację, np. podczas zamawiania nagród lub sprawdzania stanu konta online. Uczestnik musi zapobiegać nadużyciom, pilnując, aby nieupoważnione osoby postronne nie miały dostępu do numeru PIN. W przypadku podejrzenia użycia numeru PIN przez osobę nieupoważnioną należy niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie Zespół Miles & More, telefonując pod jeden z numerów kontaktowych (podanych np. na stronie www.miles-and-more.com). Za straty lub szkody poniesione w wyniku niezłożenia takiego zawiadomienia z winy uczestnika programu lub opóźnienia w złożeniu zawiadomienia operatorzy lub współoperator odpowiadają do czasu otrzymania zawiadomienia tylko w zakresie określonym w pkt 4.1 niniejszych Warunków uczestnictwa.

 

 1.4 Status w programie dla osób często podróżujących

Miles & More wystawia szereg różnych rodzajów kart, które identyfikują status uczestnika w programie dla osób często podróżujących (np. Frequent Traveller, Senator lub członek HON Circle). Przyznanie konkretnego statusu zależy zasadniczo od liczby zgromadzonych przez uczestnika mil statusowych lub mil HON Circle w określonym czasie. Po upływie tego czasu naliczanie mil statusowych lub mil HON Circle zaczyna się od nowa. W zależności od warunków promocji uzyskanie statusu może zależeć od spełnienia różnych wymagań (np. od zrealizowania odpowiedniej liczby segmentów podróży w określonym czasie). Z posiadaniem każdego ze statusów wiążą się różne przywileje. Szczegółowe informacje o kryteriach kwalifikacji, okresie obowiązywania statusu oraz związanych z nim korzyściach znajdują się w kanałach informacyjnych programu Miles & More. Przywileje związane ze statusem mogą być oferowane także przez partnerów programu Miles & More. Informacje dotyczące rodzaju, zakresu i terminu dostępności tych przywilejów są publikowane w kanałach informacyjnych programu Miles & More.

2 Mile

2.1 Postanowienia ogólne

Podstawową rozliczeń w programie Miles & More są mile gromadzone na koncie milowym uczestnika. Mile te mogą być wykorzystywane wyłącznie w celach wyraźnie określonych w niniejszych Warunkach uczestnictwa, dodatkowych dokumentach programu lub w kanałach informacyjnych Miles & More.

 

2.1.1 Rodzaje mil

W ramach programu Miles & More można gromadzić różne rodzaje mil. Są to mile premiowe, mile statusowe, mile progresywne i mile HON Circle. Mile premiowe mogą być wykorzystane na nagrody Miles & More. Mile statusowe i mile HON Circle mają wpływ na status i rodzaj karty uczestnika programu Miles & More. Mile progresywne są naliczane za dany rok kalendarzowy, mogą być gromadzone w ramach statusu w programie dla osób często podróżujących i uprawniają do nabycia dodatkowych przywilejów. Informacje o pozostałych rodzajach mil będą publikowane w razie potrzeby w kanałach informacyjnych programu Miles & More. „Mile” w rozumieniu niniejszych Warunków uczestnictwa to wszystkie rodzaje mil Miles & More, o ile nie zaznaczono inaczej.

2.1.2 Inne programy lojalnościowe

Punkty bonusowe, mile bonusowe lub inne jednostki rozliczeniowe stosowane w innych programach nie mogą zostać zamienione na mile, chyba że operatorzy ustalili to wcześniej z odpowiednim operatorem innego programu i zostało to podane do wiadomości w kanałach informacyjnych Miles & More. To samo dotyczy zamiany mil na punkty bonusowe, mile bonusowe lub inne jednostki rozliczeniowe w innych programach.

2.1.3 Możliwość przekazania mil oraz handel milami

Mil ani konta milowego nie można przekazać osobie trzeciej. Sprzedaż, wymiana, oferowanie na aukcji lub inny rodzaj przekazania mil osobie trzeciej są zabronione. Zabronione jest również negocjowanie dotyczące sprzedaży lub zakupu mil oraz kupowanie mil od uczestnika programu lub osoby trzeciej, a także nieuprawnione wykorzystywanie mil. Ewentualne postanowienia o treści przeciwnej będą publikowane w kanałach informacyjnych Miles & More.

2.2 Stan konta

Uczestnik może sprawdzić aktualne saldo swojego konta milowego dzięki dostępowi online do tego konta na podstawie numeru karty Miles & More oraz numeru PIN. Ponadto uczestnicy aktywnie korzystający z oferty programu Miles & More w określonym zakresie otrzymują regularne informacje na temat aktualnego salda, o ile zgłosili chęć otrzymywania newsletterów programu Miles & More. Wysyłanie tych informacji może być wstrzymane, jeżeli Miles & More zasadniczo zapewnia dostęp do podsumowania mil wyłącznie na koncie milowym online. Nie ma możliwości dostarczenia duplikatu ani zastępczego wyciągu z konta.

2.3 Gromadzenie mil

2.3.1 Ogólne warunki gromadzenia mil


Mile można gromadzić od chwili przystąpienia do programu. Mile mogą zostać naliczone wyłącznie za usługi, z których skorzystał osobiście uczestnik programu, i jedynie na jego indywidualnym koncie milowym. Aby mile mogły zostać naliczone, przy korzystaniu z usług partnerów Miles & More beneficjentem programu Miles & More musi być posiadacz karty. Nie ma przy tym znaczenia kto otrzymuje rachunek.Zgodnie z procedurą określoną w pkt 2.3.7 mile mogą być naliczane za rejs lub inną usługę partnerów programu uprawniającą do gromadzenia mil, która miała miejsce między zgłoszeniem się do programu a otwarciem konta milowego. Uczestnicy programu mogą gromadzić mile również za korzystanie z usług firm partnerskich Miles & More. Operatorzy i współoperatorzy programu nie mają bezpośredniego wpływu na te przedsiębiorstwa i świadczone przez nie usługi. Dlatego też ani operatorzy ani współoperator programu nie ponoszą odpowiedzialności za dostępność usług świadczonych przez firmy partnerskie Miles & More (np. rejsy, pobyty w hotelach, wynajem samochodu, możliwość zakupu produktów lub usług) ani za właściwą realizację zawartych umów. Do takich usług zastosowanie mają warunki ogólne ich świadczenia przez partnera Miles & More.

2.3.2 Specjalne postanowienia dotyczące rejsów

Mile są naliczane na koncie uczestnika programu za każdy odcinek podróży faktycznie zrealizowany za pełną odpłatnością przelotem rejsowym obsługiwanym przez linie Lufthansa, współoperatora lub partnera programu Miles & More, z zastrzeżeniem pkt 2.3.6 i 2.3.7. W przypadku lotów rodzaj i liczba naliczanych mil są określone w dokumentach programu i kanałach informacyjnych Miles & More obowiązujących w okresie, w którym przypada termin lotu.

2.3.3 Specjalne postanowienia dotyczące hoteli i wynajmu samochodów


Mile premiowe są naliczane na koncie uczestnika programu za każdy pełnopłatny pobyt uczestnika w hotelu partnerskim według stawki ogłoszonej jako uprawniająca do gromadzenia mil w chwili zawierania umowy wynajmu pokoju hotelowego, z zastrzeżeniem pkt 2.3.6 i 2.3.7. Tę samą zasadę stosuje się w przypadku pełnopłatnego wynajmu pojazdów w partnerskiej firmie wynajmującej samochody według stawki podanej jako uprawniająca do gromadzenia mil w chwili zawierania umowy wynajmu.Kilka kolejnych nocy spędzonych w danym miejscu zakwaterowania uważa się za jeden „pobyt”. Zasadę tę stosuje się także w przypadku, gdy uczestnik programu zamelduje się w hotelu przed upływem jednej doby od chwili wymeldowania się z tego hotelu. „Wynajmem” jest wypożyczenie pojazdu oraz indywidualne korzystanie z niego przez uczestnika programu przez co najmniej jeden dzień, lub wypożyczenie kilku pojazdów w kolejnych dniach, w jednej lub kilku placówkach należących do partnerskiej firmy wynajmującej samochody w tej samej lokalizacji.

2.3.4 Karty płatnicze Miles & More z funkcją zbierania mil

Używając kart płatniczych Miles & More (np. karty kredytowej Miles & More Lufthansy), posiadacz karty kredytowej gromadzi mile w określonym zakresie, które są następnie naliczane na jego koncie Miles & More. Szczegółowe postanowienia w tym zakresie znajdują się w Warunkach ogólnych danej kart płatniczej Miles & More.

 

2.3.5 Inne możliwości gromadzenia mil

Inne krótko- lub długoterminowe opcje gromadzenia mil oraz ich warunki będą ogłaszane osobno w kanałach informacyjnych Miles & More lub przez odpowiednie firmy partnerów Miles & More.

 

2.3.6 Wyłączenia dotyczące naliczania mil

W przypadku niektórych klas rezerwacyjnych i klas podróży oraz taryf specjalnych naliczanie mil jest wyłączone; dotyczy to np. zniżkowych taryf branżowych (ID, IP, AD, GE, UD, DG, PEP itp.), usług stanowiących nagrody, bezpłatnych rejsów lub usług, w przypadku których uczestnik otrzymuje korzyści w ramach innych programów premiowych. Na podstawie wcześniejszego komunikatu przekazanego uczestnikowi programu wyłączeniem z naliczania mil mogą zostać objęte także niektóre inne rodzaje usług.Mil nie nalicza się za okazaniem niewykorzystanych, zwróconych, przeterminowanych lub bezprawnie uzyskanych dokumentów (biletów, odcinków biletów, faktur itp.). Ta sama zasada obowiązuje w innych przypadkach, w których usługa uprawniająca do gromadzenia mil nie została wykorzystana lub uczestnik otrzymał zwrot płatności.

2.3.7 Procedura naliczania mil


Mile naliczane są automatycznie na koncie uczestnika tylko wtedy, gdy w momencie korzystania z usługi uprawniającej do gromadzenia mil podany zostanie numer klienta Miles & More lub numer karty, lub okazana zostanie karta Miles & More lub inna karta klienta uprawniająca do gromadzenia mil. Mile są naliczane po skorzystaniu z usługi uprawniającej do gromadzenia mil.

Mile, które nie zostały naliczone automatycznie, mogą zostać naliczone na koncie uczestnika w ciągu sześciu miesięcy od skorzystania z danej usługi. W tym celu operator wymaga przedstawienia pełnej dokumentacji (np. oryginału karty pokładowej oraz kopii kuponu pasażerskiego, oryginału faktury za pobyt w hotelu lub wynajem pojazdu albo oryginału pokwitowania za zakup produktu lub usługi). Listy i dokumenty przesyłane do operatorów programu są skanowane i archiwizowane cyfrowo, a po zeskanowaniu dokumenty te są niszczone. Nie przysługuje prawo domagania się zwrotu oryginałów nadesłanych listów i dokumentów.


Jeżeli mile zostały naliczone mimo istnienia powodu wyłączenia z naliczania mil na podstawie pkt 2.3.6 lub naliczenie zostało dokonane błędnie z innych powodów, lub uczestnik programu dopuścił się nadużycia, operatorzy zastrzegają sobie prawo cofnięcia lub wstrzymania danego naliczenia mil.

2.4 Wykorzystywanie mil

2.4.1 Ogólne warunki wykorzystywania mil

Uczestnik może wykorzystywać mile premiowe i zamawiać nagrody od chwili, gdy saldo jego konta milowego osiągnie wymaganą wartość, z zastrzeżeniem dostępności nagrody, zgodnie z pkt 2.4.6. Oferty dostępnych nagród oraz liczby mil premiowych wymaganych do ich uzyskania będą ogłaszane w bieżących kanałach informacyjnych programu Miles & More. Mile statusowe i mile HON Circle nie mogą zostać wykorzystane na nagrody. Mile progresywne uprawniają do nabycia różnych przywilejów w ramach statusu w programie dla osób często podróżujących. Liczba wymaganych mil progresywnych oraz inne warunki ich wykorzystania będą ogłaszane w bieżących kanałach informacyjnych programu Miles & More. Mil nie można wymieniać na gotówkę wypłacaną uczestnikowi programu.

2.4.2 Bilety-nagrody

Bilety-nagrody można uzyskać na przeloty rejsowe obsługiwane przez Lufthansę, współoperatora lub firmę partnera Miles & More oraz na wybrane rejsy czarterowe. Liczba wymaganych mil premiowych zależy od obowiązującej w czasie rezerwacji tabeli milowej („Tabela biletów-nagród”), która jest podawana do wiadomości w bieżących kanałach informacyjnych Miles & More, w tym w szczególności na stronie www.miles-and-more.com/flugpraemientabelle. Jeżeli lotnisko wylotu i lotnisko docelowe znajdują się w różnych strefach milowych (lot typu „open jaw”), wykorzystanie mil następuje według zasad wyższej strefy milowej. Rezerwacji biletu-nagrody należy dokonywać jednocześnie ze zgłoszeniem zamiaru wykorzystania mil. Termin, w którym można żądać wystawienia biletu-nagrody określają poszczególne linie lotnicze. Informacji o tym terminie udziela centrum obsługi programu Miles & More przy dokonywaniu rezerwacji biletu-nagrody. Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień Ogólnych warunków biletów-nagród Miles & More, zasady regulujące korzystanie z biletów-nagród są określone w Ogólnych warunkach przewozu linii lotniczych obsługujących dany rejs. Uczestnicy programu odpowiadają za uregulowanie podatków, opłat i dopłat należnych danym liniom lotniczym oraz za ewentualne opłaty serwisowe pobierane oprócz samych mil premiowych. Informacje o kwotach będą podawane przez Zespół Miles & More.

2.4.3 Nagrody-podwyższenie klasy podróży

Na przelotach rejsowych obsługiwanych przez Lufthansę, współoperatora lub jedną z firm partnerów Miles & More można zamówić upgrade (do następnej wyższej klasy podróży) w jedną stronę jako nagrodę na każde połączenie między dwoma punktami (część trasy), pod warunkiem istnienia jednego w pełni opłaconego biletu (por. pkt 2.3.2 i 2.3.6). Liczba wymaganych do tego mil premiowych zależy od obowiązującej w czasie rezerwacji tabeli milowej, która jest podawana do wiadomości w bieżących kanałach informacyjnych Miles & More, w tym w szczególności na stronie www.miles-and-more.com/flugpraemientabelle.
Niektóre taryfy, klasy rezerwacyjne i rezerwacje grupowe mogą być wyłączone z możliwości podwyższenia klasy podróży. Więcej informacji znajduje się w Warunkach biletów-nagród Miles & More, które można pobrać ze strony www.miles-and-more.com/flugpraemien-agb. Warunki oryginalnego biletu obowiązują nadal, nawet po upgrade. Warunki zmiany rezerwacji nagrody-podwyższenia klasy podróży można uzyskać, kontaktując się z Zespołem Miles & More.

2.4.4 Inne nagrody

Inne nagrody, warunki korzystania z nich oraz inne sposoby wykorzystywania mil będą ogłaszane odrębnie w bieżących kanałach informacyjnych programu Miles & More.

2.4.5 Zamawianie nagród

Nagrody można zamawiać u operatora, współoperatora lub w firmie partnerskiej Miles & More - w zależności od nagrody - podając numer karty Miles & More oraz numer PIN. Niektóre nagrody mogą wymagać zamówienia z wyprzedzeniem (np. w związku z terminem realizacji usług pocztowych). Informacje na ten temat można znaleźć w kanałach informacyjnych programu Miles & More lub można je uzyskać od Zespołu Miles & More. Jeżeli jest to technicznie możliwe, elektroniczny bilet-nagroda może zostać wystawiony na jeden dzień roboczy przed wylotem.

2.4.6 Dostępność i warunki przyznawania nagród


Dostępność nagród może się różnić w zależności od daty, sezonu i celu podróży. W określonych terminach niektóre nagrody mogą być niedostępne. Nagród nie można łączyć z niektórymi usługami świadczonymi w ramach taryfy ulgowej (zgodnie z pkt 2.3.6).


Operatorzy ani współoperator programu nie mają wpływu na dostępność i jakość nagród oferowanych przez partnerów Miles & More. Dlatego też ani operatorzy ani współoperator programu nie ponoszą odpowiedzialności za dostępność usług świadczonych przez firmy partnerskie Miles & More (np. rejsy, pobyty w hotelach, wynajem samochodu) ani za właściwą realizację zawartych umów. Do takich usług zastosowanie mają warunki ich świadczenia przez partnera Miles & More.

 

2.4.7 Wystawienie dokumentów związanych z nagrodami


Jeżeli zamówiona nagroda jest dostępna, uczestnik otrzymuje odpowiednie dokumenty dotyczące nagrody (bilety-nagrody i/lub certyfikaty na odbiór innych nagród). Bilety-nagrody i certyfikaty nagrody-podwyższenia klasy podróży zostaną przesłane w formie papierowej jedynie wówczas, gdy standardowe przesłanie ich drogą elektroniczną jako biletu elektronicznego lub elektronicznego podwyższenia klasy podróży jest niemożliwe.


W sytuacjach wyjątkowych, po uzgodnieniu z Zespołem Miles & More, istnieje możliwość zamówienia biletu-nagrody lub certyfikatu nagrody-podwyższenia klasy podróży na siedem dni roboczych przed datą rozpoczęcia podróży i ich dostarczenia przesyłką ekspresową za opłatą serwisową. Poza terytorium Niemiec termin obowiązujący w przypadku zamówienia przesyłki ekspresowej może różnić się od podanego w niniejszych Warunkach.


Zaleca się, aby uczestnicy programu niezwłocznie dokonywali weryfikacji, czy dostarczono im kompletne i właściwe dokumenty. Dokumenty związane z biletami-nagrodami zachowują ważność przez 12 miesięcy od daty ich wystawienia. Okres ważności dokumentów związanych z nagrodami innego typu (np. zaproszeniami na wydarzenia, wynajmem samochodów, nagrodami w postaci pobytów w hotelach lub wczasów) jest określony w odpowiednich kanałach informacyjnych programu Miles & More.

2.4.8 Możliwość przekazania dokumentów związanych z nagrodami oraz handel tymi dokumentami

Dokumenty związane z nagrodami, w tym bilety-nagrody, mogą być przekazywane innym osobom wyłącznie do ich użytku, jeżeli uczestnik programu osobiście pozostaje we wzajemnym związku z taką osobą (jako członek rodziny, znajomy/przyjaciel), ale nie mogą być wymieniane na inne nagrody ani gotówkę. Wszelka sprzedaż, wymiana, oferowanie na aukcji lub inna forma przekazywania dokumentów związanych z nagrodami osobom trzecim są zabronione. Zabronione jest również negocjowanie sprzedaży lub zakupu dokumentów związanych z nagrodami, a także nieuprawniony zakup oraz wykorzystywanie takich dokumentów. Miles & More Gift Cards oraz eVouchery uznaje się za dokumenty związane z nagrodami w rozumieniu niniejszego pkt 2.4.8.

2.4.9 Zwrot lub utrata dokumentów związanych z nagrodami

W zależności or rodzaju nagrody bilet-nagrodę można zwrócić, za opłatą serwisową. Warunki zwrotu oraz wysokość opłaty serwisowej można znaleźć w kanałach informacyjnych programu Miles & More aktualnych przy dokonywaniu zwrotu; informacje te można także uzyskać od Zespołu Miles & More.

 

W przypadku kradzieży lub zgubienia dokumentów związanych z nagrodami mogą one zostać zastąpione nowymi, za pobraniem odpowiedniej opłaty serwisowej, o ile dopuszczają to warunki określonego typu nagrody; treść tych warunków można uzyskać w Zespole Miles & More. W przeciwnym wypadku uczestnikowi zostanie zwrócona odpowiednia liczba mil premiowych pomniejszona o odpowiednią opłatę serwisową. Szczegółowe informacje na ten temat również można uzyskać od Zespołu Miles & More. Opłata serwisowa nie będzie potrącana, jeżeli dokumenty zaginęły w trakcie ich przesyłania do uczestnika programu, a uczestnik zgłosił nieotrzymanie dokumentów Zespołowi Miles & More w ciągu 21 dni od złożenia wniosku o ich dostarczenie.

2.4.10 Niewłaściwe korzystanie

Uczestnik dopuszcza się nadużycia w rozumieniu niniejszych Warunków uczestnictwa, jeżeli jego działania naruszają postanowienia pkt 2.1.3 (Przekazywanie mil/handel milami) lub pkt 2.4.8 ust. 2 (Przekazywanie dokumentów dotyczących nagród).

2.4.11 Konsekwencje niewłaściwego korzystania

W przypadku dopuszczenia się niewłaściwego korzystania przez uczestnika programu operatorzy zastrzegają sobie prawo do wypowiedzenia lub cofnięcia dokumentów związanych z nagrodami lub odmowy wydania nagrody lub zgody na wykorzystanie mil na nagrodę. Powyższe postanowienia nie ograniczają prawa do wypowiedzenia umowy zgodnie pkt 3 ani prawa do dochodzenia dalszych roszczeń od uczestnika programu, łącznie z roszczeniami o odszkodowanie. Jeżeli niewłaściwe wykorzystanie odnosi się do biletu-nagrody, w przypadku podróży operatorzy zastrzegają sobie również prawo ponownego obliczenia rzeczywistej taryfy w euro i obciążenia nią uczestnika, który naruszył postanowienia pkt 2.4.8. Mile premiowe potrącone na bilet-nagrodę zostaną, po ponownym przeliczeniu i dokonaniu pełnej wpłaty, zapisane ponownie na koncie milowym uczestnika programu.

 

Jeżeli uczestnik uzyska nagrody na podstawie wprowadzenia w błąd i zgromadzenia mil premiowych poprzez niewłaściwe korzystanie (por. pkt 2.1.3), operatorzy zastrzegają sobie prawo żądania odszkodowania zamiast pobrania odpowiedniej liczby mil wymaganych do uzyskania nagrody, jeżeli stan konta milowego nie wystarcza na pobranie całej liczby nienależnie uzyskanych mil premiowych. Analogiczne prawo operatorzy zastrzegają sobie także na wypadek przekroczenia stanu konta milowego w wyniku innego rodzaju niewłaściwego korzystania lub naruszenia obowiązujących zasad przez uczestnika. Uczestnikowi w każdym przypadku przysługuje prawo wykazania, że nie spowodował on żadnych strat lub spowodowane przezeń straty były niewielkie.

2.5 Wygaśnięcie mil premiowych

Jeżeli mile premiowe z konta milowego nie zostaną wykorzystane na nagrodę w ciągu 36 miesięcy od zdarzenia (rozpoczęcie danego rejsu, rozpoczęcie pobytu w hotelu, rozpoczęcie wynajmu pojazdu itp.), wygasają one z końcem następnego kwartału, chyba że inny, dłuższy termin zostanie ogłoszony poprzez kanały informacyjne Miles & More.

 

Data i liczba mil, których wartość wygasa będą podawane osobno w informacji o stanie konta milowego lub w komunikacie na indywidualnym koncie milowym uczestnika dostępnym online, z wyprzedzeniem co najmniej jednego kwartału przed datą ich wygaśnięcia.

2.6 Podatki, dopłaty i opłaty serwisowe

Wszelkie koszty dodatkowe, takie jak podatki, opłaty, dopłaty należne liniom lotniczym i opłaty serwisowe związane z wydaniem lub wykorzystaniem nagrody, ponosi uczestnik w drodze obciążenia jego karty kredytowej. Informacje na temat kwoty podatków, opłat dodatkowych oraz wszelkich opłat serwisowych można uzyskać od Zespołu Miles & More.

3 Naruszenie Warunków uczestnictwa, blokada konta i wypowiedzenie umowy

3.1 Wypowiedzenie umowy, zablokowanie uczestnika i wykluczenie go z programu

3.1.1 Wypowiedzenie umowy w trybie zwykłym

Uczestnik może w dowolnym momencie wypowiedzieć umowę w trybie zwykłym i bez zachowania okresu wypowiedzenia.

 

Wypowiedzenie umowy w trybie zwykłym przez operatora jest możliwe bez podawania przyczyn pod warunkiem zachowania czterotygodniowego okresu wypowiedzenia. Odmienną sytuacją od powyższej jest wypowiedzenie umowy w trybie zwykłym z uczestnikiem o statusie w programie dla osób często podróżujących przez operatora; bez podawania przyczyn jest ono możliwe najwcześniej dopiero z datą wygasania statusu w programie dla osób często podróżujących istniejącego w chwili rozwiązywania umowy, przy czym co najmniej czterotygodniowy okres wypowiedzenia także musi być dotrzymany.

3.1.2 Wypowiedzenie umowy w trybie nadzwyczajnym

Niezależnie od statusu uczestnika w programie dla osób często podróżujących operator może wypowiedzieć umowę w trybie nadzwyczajnym bez zachowania okresu wypowiedzenia, jak również wykluczyć uczestnika z programu z odroczonym skutkiem. Ważną przyczyną może być w szczególności zawinione poważne naruszenie przez uczestnika niniejszych Warunków uczestnictwa lub Ogólnych warunków przewozu Lufthansy, współoperatora, partnera programu Miles & More, lub innych zasad Miles & More uzgodnionych w przypadku danego uczestnika.

 

To samo dotyczy przypadków nadużyć, o których mowa w pkt 2.4.10, a także istotnego wprowadzania w błąd, szykanowania lub wyrządzania szkód pracownikom lub klientom (np. pasażerom) operatora, współoperatora lub partnera Miles & More. Dotyczy to również przypadków niestosowania się do poleceń upoważnionego personelu, zwłaszcza na pokładzie lub w salonikach. Z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w § 323 pkt 2 niemieckiego kodeksu cywilnego wypowiedzenie w trybie nadzwyczajnym może nastąpić wyłącznie po bezskutecznym upływie okresu wyznaczonego na usunięcie przyczyn wypowiedzenia lub po skierowaniu ostrzeżeń, które nie odniosły skutku.

3.1.3 Zablokowanie uczestnika lub wykluczenie go z programu


W przypadkach wymienionych w pkt 3.1.2 operatorzy mogą także odmówić przyznania statusu w programie dla osób często podróżujących lub jednostronnie ogłosić zakończenie istniejącego statusu bez podawania przyczyn zamiast korzystać z prawa do wypowiedzenia umowy.


Ponadto w przypadkach opisanych w pkt 3.1.2 operatorzy mają prawo zablokować konto uczestnika. Konto uczestnika może być zablokowane także w przypadku istnienia obiektywnych podejrzeń co do istnienia ważnych przyczyn, oraz na okres wymagany do należytego zbadania okoliczności sprawy. Uczestnik nie może podnosić żadnych roszczeń przeciwko uzasadnionemu zablokowaniu konta w żadnej z opisanych wyżej sytuacji.


Po wypowiedzeniu umowy przez operatorów ponowne przystąpienie do programu Miles & More jest niedozwolone. Niniejsze Warunki uczestnictwa obowiązują także po wypowiedzeniu umowy aż do jej rozwiązania.

3.2 Termin ważności mil w przypadku wypowiedzenia umowy

3.2.1 Wypowiedzenie umowy w trybie zwykłym

Jeżeli umowa zostanie wypowiedziana w trybie zwykłym przez uczestnika lub operatorów, mile premiowe zachowują ważność przez 12 miesięcy od otrzymania wypowiedzenia, chyba że są chronione przed utratą ważności przez dłuższy czas ze względu na obecny status uczestnika w programie dla osób często podróżujących lub dojdzie do wcześniejszej utraty ich ważności zgodnie z pkt 2.5.

 

Jeżeli użytkownik otrzymujący powiadomienie o wypowiedzeniu posiada więcej niż 500,000 mil premiowych, zachowują one ważność przez 36 miesięcy od otrzymania wypowiedzenia, chyba że są chronione przed utratą ważności przez dłuższy czas ze względu na obecny status uczestnika w programie dla osób często podróżujących lub dojdzie do wcześniejszej utraty ich ważności zgodnie z pkt 2.5.

3.2.2 W przypadku wypowiedzenia umowy w trybie nadzwyczajnym

W przypadku uzasadnionego wypowiedzenia w trybie nadzwyczajnym przez operatorów, bez zachowania okresu wypowiedzenia, mile premiowe zachowują ważność przez sześć miesięcy od otrzymania wypowiedzenia, chyba że dojdzie do wcześniejszej utraty ich ważności zgodnie z pkt 2.5.

3.3 Zakończenie programu

Operatorzy zastrzegają sobie prawo do zakończenia programu Miles & More w dowolnym momencie oraz do rozwiązania w odpowiedni sposób umów zawartych z jego uczestnikami. W przypadku takiego rozwiązania umów stosuje się odpowiednio postanowienia pkt 3.1 i 3.2. Ta sama zasada obowiązuje w przypadku zastąpienia programu Miles & More innym programem. W takim przypadku również uczestnik ma prawo do wypowiedzenia umowy zgodnie z pkt 3.1. Ma on również takie prawo w przypadku zmiany organizatora programu Miles & More. W obu przypadkach obowiązują postanowienia pkt 3.2.

4 Inne postanowienia

4.1 Odpowiedzialność

W przypadku strat lub szkód poniesionych przez uczestnika programu w związku z jego udziałem w programie i spowodowanych przez operatora, współoperatora programu lub ich przedstawicieli zastosowanie mają poniższe postanowienia: W przypadku działania zamierzonego lub rażącego niedbalstwa, a także istnienia gwarancji odpowiedzialność jest nieograniczona. W przypadku utraty życia, uszkodzenia ciała lub utraty zdrowia odpowiedzialność jest nieograniczona także w sytuacji drobnego niedbalstwa. W przypadkach drobnych zaniedbań w wywiązywaniu się z podstawowych zobowiązań umownych odpowiedzialność jest ograniczona do zrekompensowania powstałych szkód majątkowych oraz strat pieniężnych w przewidywalnej i typowej wysokości. Podstawowe zobowiązanie umowne to zobowiązanie, które musi zostać spełnione w celu poprawnej realizacji umowy i na spełnienie którego uczestnik z reguły może liczyć. Wyłącza się wszelką dalszą odpowiedzialność odszkodowawczą poza odpowiedzialnością z tytułu roszczeń na mocy niemieckiej ustawy o odpowiedzialności cywilnej za produkt.

4.2 Ochrona danych

Dane osobowe związane z uczestnictwem w programie są zbierane, przetwarzane i wykorzystywane wyłącznie na potrzeby prowadzenia programu Miles & More. Więcej informacji na temat funkcjonowania programu Miles & More oraz przetwarzania danych można znaleźć na stronie www.miles-and-more.com/datenschutz.

Dane te obejmują dane przekazane przez uczestnika przy rejestracji oraz w trakcie udziału w programie („dane główne”), a także dane przekazywane do operatorów, współoperatorów lub partnerów Miles & More w związku z uczestnictwem danej osoby w programie (w szczególności z gromadzeniem i wykorzystywaniem mil) („dane programowe”).


Dane osobowe mogą być przekazywane do współoperatorów w celu administrowania, dalszego rozwijania i oferowania Miles & More jako ich własnego programu, jeżeli

 

  • uczestnik zarejestrował się w programie Miles & More za pośrednictwem współoperatora; w tym przypadku dane główne zebrane poprzez numer karty Miles & More oraz dane programowe uczestnika odnoszące się do usług współoperatora mogą być przekazane takiemu współoperatorowi;
  • współoperator jest linią lotniczą, a miejsce zamieszkania uczestnika znajduje się w obrębie rynku krajowego danego współoperatora, wówczas dane główne, numer karty Miles & More oraz dane programowe uczestnika mogą być przekazane takiemu współoperatorowi;
  • współoperator jest linią lotniczą, a uczestnik korzysta z rejsów tego współoperatora; w tym przypadku oprócz danych głównych uczestnika współoperatorowi mogą być przekazane również dane programowe uczestnika,
  • uczestnik uzyskał status w programie dla osób często podróżujących u współoperatora; w tym przypadku oprócz danych głównych i danych programowych związanych z usługami świadczonymi przez współoperatora danemu współoperatorowi mogą być przekazane również dane statusowe uczestnika.
 
Ponadto linie lotnicze należące do Lufthansa Group (wg listy opublikowanej na stronie www.miles-and-more.com/mitherausgeber) połączyły swoje działania w ramach programów lojalnościowych dla klientów. Oznacza to, że dane główne, dane statusowe i dane programowe otrzymane przez linię lotniczą należącą do Lufthansa Group są zarządzane w ramach wspólnej bazy danych wszystkich linii lotniczych należących do Lufthansa Group. W szczególności dane te mogą być przetwarzane i wykorzystywane w formie sumarycznej (tj. bez możliwości identyfikacji konkretnych uczestników) w celu analiz na potrzeby zarządzania programem Miles & More, jego dalszego rozwoju oraz marketingu.

Oprócz ww. celów dane osobowe mogą być także przetwarzane i wykorzystywane przez operatorów, współoperatorów i/lub firmy partnerskie Miles & More na podstawie osobnej zgody udzielonej przez uczestnika do innych celów oprócz celów podanych wyżej (w szczególności do przesyłania informacji o programie Miles & More lub ofertach operatorów, współoperatorów lub partnerów Miles & More, w tym do przeprowadzania analiz na potrzeby przygotowania takich wysyłek).

Więcej informacji na temat zbierania, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych przez Miles & More można znaleźć w komunikacie o ochronie danych Miles & More. Komunikat ten można pobrać ze strony www.miles-and-more.com/datenschutz; można również zwrócić się o jego przesłanie e‑mailem, pisząc w tej sprawie na adres Inspektora Ochrony Danych Lufthansa Group (datenschutz@dlh.de).

4.3 Zaginięcie i kradzież

Zaginięcie, kradzież lub zniszczenie karty Miles & More należy bezzwłocznie zgłosić Zespołowi Miles & More. Zostanie wówczas wydana nowa karta.

4.4 Zmiany w programie lub Warunkach uczestnictwa


Operatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany lub uzupełnienia niniejszych Warunków uczestnictwa, nagród, tabeli biletów-nagród lub innych procedur opisanych w dokumentach programu Miles & More, o ile nie skutkuje to pozbawieniem uczestnika korzyści w złej wierze. Uczestnicy nie mogą żądać od operatorów żadnej rekompensaty z tytułu szkód spowodowanych zmianami zgodnymi z wymogami przepisów prawa krajowego.


Zmiany lub uzupełnienia wykazu nagród, tabeli biletów-nagród, lub innych procedur związanych z programem Miles & More, o których mowa w dokumentacji programu, będą ogłaszane w kanałach informacyjnych programu Miles & More.


Zmiany lub uzupełnienia niniejszych Warunków uczestnictwa będą publikowane w formie pisemnej. Takie zmiany i uzupełnienia uznaje się za zaakceptowane, jeżeli uczestnik nie zgłosi na piśmie sprzeciwu w ciągu dwóch miesięcy od ich ogłoszenia. Operatorzy będą w szczególny sposób zwracać uwagę na ten skutek przy ogłaszaniu komunikatu. Jeżeli uczestnik odrzuci zmianę lub uzupełnienie, jego udział w programie może zostać wypowiedziany w zwykłym trybie, zgodnie z pkt 3.1 niniejszych Warunków uczestnictwa.

4.5. Prawo, właściwość miejscowa

Stosuje się przepisy prawa niemieckiego. Jeżeli uczestnik jest przedsiębiorcą, właściwość miejscową mają sądy we Frankfurcie nad Menem (Republika Federalna Niemiec). To samo dotyczy uczestników niepodlegających ogólnej właściwości sądów w Niemczech i niebędących rezydentami Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Jeżeli uczestnik jest konsumentem z miejscem zamieszania poza Niemcami, ale w obrębie EOG, jako miejsce złożenia pozwu może on wybrać Frankfurt nad Menem w Republice Federalnej Niemiec lub właściwy sąd w kraju, którego jest rezydentem. Ponadto uczestnik może zostać pozwany przed sąd właściwy miejscowo dla jego siedziby lub w innym miejscu objętym ustawową jurysdykcją. Operatorzy nie są zobowiązani do uczestniczenia w postępowaniach arbitrażowych ani nie są uprawnieni do oferowania możliwości uczestniczenia w takich postępowaniach.

Stan na 01/2017