Nie obsługujemy już Twojej obecnej przeglądarki internetowej. Pilnie rekomendujemy przestawienie się na nowoczesną przeglądarkę (np. Safari lub Firefox) w celu zapewnienia dostępu do pełnej funkcjonalności strony internetowej i bezpieczeństwa Twoich danych.

W czym możemy Ci pomóc?

Mileage Pooling - zdobądźcie wymarzoną nagrodę wspólnymi siłami

Uśmiechnięta para na głównej ulicy - Mileage Pooling: szybsze, wspólne osiąganie celów

Najlepsze w milach premiowych jest to, co z nimi zrobicie; a przy wspólnym wysiłku po upragnione nagrody możecie sięgnąć jeszcze szybciej. Dzięki Mileage Pooling dwoje dorosłych i maksymalnie pięcioro dzieci może bezpłatnie połączyć swoje mile premiowe we wspólnej puli. W ten sposób Wasze konto milowe będzie rosło jeszcze szybciej i błyskawicznie uda Wam się spełnić marzenia.

Jak to działa

1.

Otwórz Mileage Pooling na swoim koncie milowym.

2.

Dodaj innych uczestników programu Miles & More do połączonego salda mil.

3.

Gromadźcie mile razem, aby szybciej sięgnąć po upragnione nagrody.

Twoje korzyści z Mileage Pooling

Każdy uczestnik programu Miles & More, który ukończył 18 lat, może założyć własne połączone saldo mil

Zaproś uczestników programu Miles & More, z którymi chcesz razem gromadzić mile premiowe

Mile premiowe uczestników połączonego salda mil będą zbierane do jednej puli

Zarządzanie milami odbywa się automatycznie, z uwzględnieniem ewentualnego terminu ich wygaśnięcia. Mile chronione są wykorzystywane dopiero wtedy, gdy liczba mil niechronionych nie wystarcza na żądaną nagrodę

Gromadź mile zespołowo 

Tutaj w zaledwie 60 sekund wyjaśniamy, jak połączyć swoje mile premiowe z milami innych osób w połączonym saldzie mil.

Pytania ogólne

Co dokładnie zawiera funkcja Mileage Pooling?

W ramach Mileage Pooling uczestnicy programu Miles & More mogą gromadzić i wykorzystywać mile razem, jako grupa mająca dostęp do tzw. połączonego salda mil. Do połączonego salda mil może należeć maksymalnie dwoje dorosłych i pięcioro dzieci/nieletnich. Oferta jest obecnie dostępna dla uczestników z Belgii, Niemiec, Austrii, Szwajcarii, Luksemburga, Holandii, Francji, Włoch, Danii, Irlandii, Grecji, Portugalii, Hiszpanii, Finlandii, Szwecji, Estonii, Łotwy, Litwy, Malty, Polski, Słowacji, Słowenii, Czech, Węgier, Cypru, Bułgarii, Rumunii i Chorwacji.

Kto może uczestniczyć w Mileage Pooling?

Z Mileage Pooling mogą korzystać uczestnicy programu Miles & More zamieszkali w następujących krajach: Belgia, Niemcy, Austria, Szwajcaria, Luksemburg, Holandia, Francja, Włochy, Dania, Irlandia, Grecja, Portugalia, Hiszpania, Finlandia, Szwecja, Estonia, Łotwa, Litwa, Malta, Polska, Słowacja, Słowenia, Czechy, Węgry, Cypr, Bułgaria, Rumunia lub Chorwacja. Jeżeli oferta zostanie rozszerzona na inne rynki, uczestnicy zostaną o tym powiadomieni w odpowiednim czasie.

Czy określono minimalną i maksymalną liczbę uczestników połączonego salda mil?

Minimalna liczba uczestników mileage pool to dwie osoby, z których co najmniej jedna musi być pełnoletnia (ukończone 18 lat). Do połączonego salda mil może należeć maksymalnie dwoje dorosłych i pięcioro dzieci/nieletnich. Dzieci/nieletni muszą mieć co najmniej 2 lata i maksymalnie 17 lat.

 

Czy mogę jednocześnie należeć do kilku połączonych sald mil?

Nie, każdy uczestnik programu Miles & More może brać udział tylko w jednym połączonym saldzie mil.

Czy dwoje dorosłych uczestników połączonego salda mil musi być małżeństwem, czy nie ma takich ograniczeń?

Nie ma takich ograniczeń. Każdy dorosły uczestnik programu Miles & More może korzystać z Mileage Pooling wspólnie z innym uczestnikiem programu. W ten sposób mile może gromadzić razem na przykład dwoje znajomych.

Tworzenie połączonego salda mil

Kto może utworzyć połączone saldo mil?

Połączone saldo mil może utworzyć każdy dorosły uczestnik programu Miles & More zamieszkały w jednym z następujących krajów: Belgia, Niemcy, Austria, Szwajcaria, Luksemburg, Holandia, Francja, Włochy, Dania, Irlandia, Grecja, Portugalia, Hiszpania, Finlandia, Szwecja, Estonia, Łotwa, Litwa, Malta, Polska, Słowacja, Słowenia, Czechy, Węgry, Cypr, Bułgaria, Rumunia lub Chorwacja. Niepełnoletni uczestnicy programu Miles & More nie mogą zakładać połączonych sald mil, ale mogą być zapraszani do takiego salda przez prawnego opiekuna lub przedstawiciela.

Jak mogę otworzyć połączone saldo mil?

Funkcja Mileage Pooling została skonfigurowana na Twoim koncie. Zaproszenie można wysłać poprzez wpisanie numeru karty zapraszanego uczestnika w sekcji „Invite members” („Zaproś uczestników”). Można zaprosić maksymalnie jednego dorosłego i pięcioro dzieci/nastolatków. Jeżeli zapraszana osoba przyjmie zaproszenie, połączone saldo mil jest uznawane za założone.

Skąd będę wiedzieć, że zaproszono mnie do połączonego salda mil?

Uczestnicy zapraszani do połączonego salda mil otrzymują powiadomienie e‑mailem, jeżeli podali adres e‑mail w swoim profilu. Ponadto odpowiednia informacja pojawi się w Twojej skrzynce odbiorczej. Informacja w skrzynce odbiorczej jest zamieszczana z opóźnieniem.

Czy mogę anulować wysłane zaproszenie?

Tak, dopóki nie zostało przyjęte przez zapraszaną osobę. Zaproszenie, które nie zostało jeszcze przyjęte, można w każdej chwili wycofać. Służy do tego pole „Recall invitation” („Wycofaj zaproszenie”) w sekcji Mileage Pooling na Twoim koncie.

Czy mogę odrzucić zaproszenie?

Tak. Służy do tego pole „Reject” („Odrzuć”) w zaproszeniu.

Gromadzenie i wykorzystywanie mil z połączonego salda

Gdzie mogę sprawdzić liczbę mil premiowych na połączonym saldzie oraz liczbę moich własnych mil?

Od momentu otwarcia połączonego salda mil oraz spełnienia wszystkich wymaganych warunków mile premiowe wszystkich uczestników takiego salda są sumowane. Od tej chwili dorośli uczestnicy połączonego salda widzą sumę mil premiowych na połączonym saldzie w swoich powiadomieniach o stanie konta milowego, a nie indywidualne saldo mil. Informacja ta jest dostępna np. na www.miles-and-more.comWorldshop online lub na stronach internetowych partnerów, takich jak www.lufthansa.com.

Indywidualny stan konta milowego, oprócz połączonego salda mil, można sprawdzić także na koncie milowym. Niepełnoletni uczestnicy połączonego salda mil nadal widzą tylko stan indywidualnego konta milowego.

Po wprowadzeniu funkcji Mileage Pooling może się zdarzyć, że nie wszystkie media komunikacyjne, takie jak newsletter Miles & More lub newsletter Lufthansa Group, będą podawały stan połączonego salda mil. W niektórych przypadkach mogą one nadal podawać stan indywidualnego salda.

Jak i na jakich warunkach obliczane jest połączone saldo mil premiowych?

Stan połączonego konta milowego jest sumą mil premiowych należących do poszczególnych uczestników połączonego salda. Aby mile premiowe zostały uwzględnione w połączonym saldzie mil, co najmniej jedna mila premiowa musi być zgromadzona poprzez transakcję z partnerem Miles & More, taką jak rezerwacja lotu z użyciem karty kredytowej lub zakup dokonany u partnera programu. Mile premiowe, które nie zostały zgromadzone u partnera (np. przyznane za prenumeratę newslettera Miles & More) mogą być zaliczone do połączonego salda mil dopiero po spełnieniu powyższego warunku.

Czy mogę zdecydować o tym, ile mil premiowych zostanie dodanych do połączonego salda mil?

Nie ma takiej możliwości. Od chwili otwarcia połączonego salda mile wszystkich uczestników trafiają do wspólnej puli.

Czy mogę zdecydować o tym, ile mil premiowych może być wykorzystane przez poszczególnych uczestników połączonego salda na nagrodę?

Nie ma takiej możliwości. Miles & More wybiera najkorzystniejszą alternatywę dla uczestników; innymi słowy system zarządza milami automatycznie, z uwzględnieniem terminu wygasania mil. Mile premiowe z najkrótszym terminem wygaśnięcia są wykorzystywane jako pierwsze ze wszystkich kont. W przypadku ochrony mil wykorzystane zostaną mile premiowe zgromadzone jako pierwsze. Ponadto chronione mile nie będą wykorzystywane, chyba że liczba niechronionych mil nie wystarcza do odbioru żądanej nagrody. Indywidualny wybór mil do wykorzystania nie jest możliwy.

Gdzie mogę sprawdzić, czy mile premiowe z mojego konta zostały wykorzystane na nagrodę?

Uczestnicy połączonego salda mil, których mile zostały wykorzystane na nagrodę, otrzymują stosowne powiadomienie na swoim koncie milowym online.

Kto może wykorzystywać mile premiowe z połączonego salda mil?

Mile z połączonego salda może wykorzystywać dwoje dorosłych uczestników. Mają oni dostęp do mil na jednakowych warunkach. Osoby niepełnoletnie nie mają dostępu do mil z połączonego salda, ale mogą wymieniać na nagrody mile premiowe z indywidualnego konta.

Czy mile są chronione przed utratą ważności? Czy Mileage Pooling wpływa na ważność moich mil?

Nie, udział w Mileage Pooling nie wpływa na ważność mil. Jednak mile premiowe należące do posiadaczy karty kredytowej Miles & More oraz uczestników o statusie Frequent Traveller, Senators i HON Circle nie tracą ważności.

Opuszczanie połączonego salda mil

Kiedy mogę opuścić połączone saldo mil i co należy w związku z tym wiedzieć?

Uczestnik może w każdej chwili opuścić połączone saldo mil. Odpowiednia funkcja jest dostępna na koncie online uczestnika. Przez 6 miesięcy po opuszczeniu połączonego salda mil jego uczestnik nie może korzystać z Mileage Pooling, a zwolnione miejsce zostaje zawieszone na ten sam okres.

Dlaczego usunięto mnie z połączonego salda mil z chwilą ukończenia 18 lat?

Po osiągnięciu pełnoletności uczestnicy zyskują nowe uprawnienia w Mileage Pooling. Dlatego są oni automatycznie usuwani z poprzedniego połączonego salda mil. Jednak inaczej niż w przypadku opuszczenia połączonego salda mil okres zawieszenia nie obowiązuje i uczestnik może od razu przystąpić do połączonego salda mil - tego co poprzednio lub innego - bądź założyć własne połączone saldo mil.

Co się dzieje, gdy uczestnik opuszcza grupę? Czy mile są usuwane bezpośrednio z wirtualnego konta? Jak długo trwa ta procedura?

Po odejściu uczestnika z połączonego salda mil jego mile są usuwane z takiego salda i przestają być dostępne dla pozostałych uczestników salda. Przez 6 miesięcy do grupy nie może dołączyć inny uczestnik.