Nie obsługujemy już Twojej obecnej przeglądarki internetowej. Pilnie rekomendujemy przestawienie się na nowoczesną przeglądarkę (np. Safari lub Firefox) w celu zapewnienia dostępu do pełnej funkcjonalności strony internetowej i bezpieczeństwa Twoich danych.

W czym możemy Ci pomóc?

Mileage Pooling - Warunki

Mileage Pooling jest ofertą Miles & More GmbH („MMG”) dla uczestników programu Miles & More („uczestnicy”). O ile nie podano inaczej, obwiązują poniższe warunki korzystania z Mileage Pooling. Oprócz poniższych warunków obowiązują także warunki uczestnictwa w programie Miles & More.

Uprawnienie do uczestnictwa

W Mileage Pooling mile można gromadzić i wykorzystywać wspólnie w obrębie zdefiniowanej grupy („połączonego salda mil”). W połączonym saldzie mil może uczestniczyć maksymalnie dwoje dorosłych (ukończone 18 lat) oraz maksymalnie pięcioro dzieci/młodych ludzi (min. 2 i maks. 17 lat) („uczestnicy”). Minimalna liczba uczestników połączonego salda mil to dwie osoby, z których co najmniej jedna musi być pełnoletnia (ukończone 18 lat). Każdy uczestnik może uczestniczyć tylko w jednym połączonym saldzie mil. Próba zarejestrowania się w więcej niż jednym połączonym saldzie mil może prowadzić do wykluczenia danego uczestnika z dalszego udziału w Mileage Pooling.Oferta Mileage Pooling jest dostępna tylko w wybranych krajach. Z Mileage Pooling mogą korzystać uczestnicy programu Miles & More zamieszkali w następujących krajach: Belgia, Niemcy, Austria, Szwajcaria, Luksemburg, Holandia, Francja, Włochy, Dania, Irlandia, Grecja, Portugalia, Hiszpania, Finlandia, Szwecja, Estonia, Łotwa, Litwa, Malta, Polska, Słowacja, Słowenia, Czechy, Węgry, Cypr, Bułgaria, Rumunia lub Chorwacja. MMG zastrzega sobie prawo sprawdzania adresu, kraju i wieku wnioskodawców. Każde naruszenie warunków korzystania z Mileage Pooling może skutkować wyłączeniem z udziału w połączonym saldzie mil.

Tworzenie połączonego salda mil

Mileage Pooling jest oferowane przez MMG wyłącznie online.


Połączone saldo mil może być otwarte wyłącznie przez pełnoletniego uczestnika. Połączone saldo mil otwiera się w strefie konta online dostępnej po zalogowaniu. Po przyjęciu warunków założyciel połączonego salda mil może zaprosić jeszcze jednego dorosłego oraz do pięciorga dzieci/młodych osób do swojego połączonego salda mil. Zaproszenie polega na wprowadzeniu numeru karty uczestnika programu Miles & More należącej do zapraszanej osoby. Zapraszający może użyć numeru karty uczestnika programu tej osoby tylko za zgodą zapraszanego. Osoba zaproszona zostanie poinformowana o zaproszeniu wiadomością przesłaną do jej skrzynki odbiorczej lub na adres e‑mail. Połączone saldo mil zostanie utworzone i będzie gotowe do użycia dopiero po przyjęciu zaproszenia. Dzieci/młode osoby mogą być zapraszane do połączonego salda mil wyłącznie przez ich opiekunów prawnych lub przedstawicieli prawnych.


Zaproszenie przesłane, ale jeszcze nie zaakceptowane może zostać w każdej chwili wycofane przez zapraszającego uczestnika w strefie dostępnej po zalogowaniu. Przyjęcie lub odrzucenie zaproszenia do połączonego salda mil może nastąpić tylko w strefie dostępnej po zalogowaniu na danym koncie uczestnika. W celu przyjęcia zaproszenia osoba zapraszana musi zaakceptować warunki korzystania z połączonego salda mil. Gdy tylko dana osoba przyjmie zaproszenie do udziału w Mileage Pooling i osiągnięta zostanie minimalna liczba uczestników połączonego salda mil, takie saldo zostanie otwarte. Przystępując do połączonego salda mil, uczestnik zgadza się na to, aby gromadzone przez niego mile były dostępne do wykorzystania w połączonym saldzie mil. Opiekunowie prawni lub przedstawiciele prawni niepełnoletniego uczestnika są zobowiązani upewnić się, że mają prawo korzystać z danego konta i znajdujących się na nim mil premiowych niepełnoletniego uczestnika oraz że korzystają z tych mil premiowych wyłącznie z pożytkiem dla posiadacza konta.
 

 

Administrowanie połączonym saldem mil i wykorzystywanie mil

Dorośli uczestnicy połączonego salda mil są uważani za administratorów połączonego salda mil oraz administrują nim na równych prawach. W związku z powyższym druga osoba dorosła dołączająca do połączonego salda mil może zapraszać do niego kolejne osoby aż do osiągnięcia maksymalnej liczby uczestników połączonego salda mil.


Od chwili otwarcia połączonego salda mil mile premiowe wszystkich jego uczestników są sumowane i wyświetlane dla administratorów połączonego salda mil jako suma, we wszystkich informacjach o stanie konta milowego (np. na koncie online, w WorldShop, na stronach internetowych partnerów) - tj. nie jako indywidualne salda mil premiowych. Mile premiowe niezgromadzone u partnerów programu Miles & More (np. mile zgromadzone za prenumeratę newslettera) mogą być włączone do połączonego salda mil tylko wtedy, gdy uczestnik połączonego salda mil zgromadził również mile za skorzystanie z oferty partnera Miles & More uprawniającej do otrzymania mil. Administratorzy mogą w pełni dysponować sumą mil premiowych wszystkich uczestników we wszystkich kanałach zamawiania nagród. Dzieci/młode osoby nie mają dostępu do mil na połączonym saldzie - mogą one korzystać wyłącznie z samodzielnie zgromadzonych mil, zgodnie z regulaminem programu.


Przy wykorzystywaniu mil na nagrody w pierwszej kolejności z konta potrącane są mile premiowe z najkrótszym terminem ważności. W przypadku ochrony mil potrącone zostaną mile premiowe zebrane jako pierwsze.

 

W przypadku skorzystania z opcji Extend Miles przez uczestników połączonego salda mil należy mieć na uwadze, że ważność mil wszystkich uczestników połączonego salda mil, które wkrótce wygasają jest przedłużana w odniesieniu do czasu, w którym te mile zostały zgromadzone. Oznacza to, że jeżeli mile różnych uczestników wygasają w odpowiednim kwartale, opcja Extend Miles powoduje, że ważność najstarszych mil w saldzie, które wkrótce mają wygasnąć, jest przedłużana o co najmniej 36 miesięcy oraz mile te są naliczane na koncie użytkownika opcji Extend Miles. Jest to niezależne od tego, na którym koncie mile te znajdowały się wcześniej.

 

Indywidualne stany konta milowego uczestników nadal będą podawane w ich indywidualnych wyciągach ze stanu konta. Ponadto informacja o zamówieniach nagród będzie wyświetlana także na koncie milowym online: jeżeli pobrane zostaną mile premiowe uczestników połączonego salda mil, wyświetlona zostanie liczba mil premiowych danego uczestnika. Uczestnicy, od których pobrano mile premiowe w związku z zamówieniem wykorzystania mil również otrzymają stosowną informację na swoim koncie milowym online.

Wprowadzanie zmian na połączonym saldzie mil

Uczestnik może w każdej chwili opuścić połączone saldo mil. Odpowiednia funkcja jest dostępna na koncie online uczestnika. Uczestnik rezygnujący z połączonego salda mil zachowuje zgromadzone mile, które wracają na jego indywidualne konto, o ile nie zostały wcześniej wykorzystane lub nie wygasły. Po opuszczeniu połączonego salda mil uczestnik nie może założyć nowego połączonego salda mil ani przystąpić do innego połączonego salda mil przez następne sześć miesięcy. Ponadto przez sześć miesięcy zablokowane jest również miejsce w połączonym saldzie mil zwolnione przez tego uczestnika.


Po osiągnięciu przez uczestnika wieku 18 lat zostaje on automatycznie usunięty z połączonego salda mil. W takim przypadku okres blokady nie ma zastosowania, a uczestnik może sam założyć połączone saldo mil, przystąpić do innego połączonego salda mil lub wrócić do połączonego salda mil, z którego został usunięty z chwilą osiągnięcia pełnoletności - pod warunkiem, że jest tam miejsce dla dorosłego uczestnika.